Partneriaethau

Rhan o waith Mantell Gwynedd yw ymgynghori a rhoi gwybodaeth ar bolisiau sy’n ymwneud â’r Trydydd Sector. Rydym yn hwyluso cynrychiolaeth y sector ar grwpiau cyd-weithio lleol ac yn cynrychioli ar Bartneriaethau Strategol sirol a rhanbarthol.

Partneriaethau Strategol

Rhwydweithiau, Fforymau a Grwpiau Eraill

Mae Mantell Gwynedd yn ymwneud â nifer o rwydweithiau, fforymau a grwpiau eraill ar draws y sir hefyd. Croeso i chwi gysylltu am ragor o wybodaeth.

 

GWAITH PARTNERIAETH YM MAES IECHYD, GOFAL A LLESIANT

TIMAU ARDAL/CLWSTWR

Mae Gogledd Cymru wedi cael ei rhannu yn 14 ardal leol. Mae ardal leol yn cynnwys rhwng 30,000 a 50,000 o bobl. Cytunwyd mai dymar maint delfrydol o boblogaeth er mwyn i wasanaethau iechyd, gofal cymdeithasol a chymunedol gydweithio yn effeithiol i gefnogi trigolion.

Bydd pob ardal leol yn edrych ar sut gall gwasanaethau cymunedol gydweithio i ymateb i anghenion trigolion lleol. Maent yn cael eu harwain gan dm ardal lleol syn cynnwys meddyg teulu lleol, gwasanaethau cymdeithasol ar sector gwirfoddol ynghyd chynrychiolaeth o feysydd fel ffisiotherapi, plant ac iechyd meddwl.

Yng Ngwynedd mae yna dair ardal lle maer timau yma yn cyfarfod yn eithaf rheolaidd sef Arfon, Dwyfor a Meirionnydd.

Prif rl yr Hwylusydd Iechyd, Gofal a Llesiant yn y cyfarfodydd yma yw sicrhau persbectif y trydydd sector ir drafodaeth ar cynlluniau lleol. Bydd adroddiad yn cael ei gyflwyno a bydd yn gyfle i rannu gwybodaeth am y datblygiadau diweddaraf yn ardaloedd yma.

Maer Hwylusydd Iechyd, Gofal a Llesiant hefyd yn aelod o Grwpiau/Partneriaethau Strategol eraill.

Bydd yr Hwylusydd Iechyd, Gofal a Llesiant hefyd yn cefnogi darnau o waith a chynlluniau eraill yn l y galw o fewn yr agenda iechyd, gofal a llesiant.

Os ydych eisiau mwy o wybodaeth am unrhyw agwedd or gwaith mae croeso i chi gysylltu efo Sioned Larsen sioned@mantellgwynedd.com - sioned@mantellgwynedd.com