Cronfa Ffyniant Gyffredin Gogledd Cymru

Fel rhan o raglen Ffyniant Cyffredin DU, mae dros £20miliwn wedi ei glustnodi ar gyfer sir Gwynedd gyda pheth o’r arian wedi ei ymrwymo ar gyfer sefydlu cronfeydd ar gyfer cefnogi prosiectau i’r Sector Wirfoddol.

Diwedd mis Awst 2023 cyhoeddodd Mantell Gwynedd y newyddion da bod £1.5m wedi ei glustnodi ar gyfer rhannu ymysg grwpiau gwirfoddol a chymunedol yng Ngwynedd.

Agorodd y Gronfa ar Medi 1af gyda’r dyddiad cau yn Fedi 30ain

Roedd arian refeniw a chyfalaf ar gael rhwng 2k a 250k i gefnogi prosiectau fydd yn arwain at wella safon bywyd trigolion a chymunedau Gwynedd.

Derbyniwyd 85 o geisiadau ar gyfer y Gronfa gyda gwerth y ceisiadau dros  £3.7 miliwn a bu 37 prosiect yn llwyddiannus.

 • 060224-cronfa


Cynnydd Prosiectau

Mae’r mwyafrif o brosiectau wedi cychwyn gyda 3 prosiect wedi cwblhau. Byddwn yn adrodd yn fuan ar rai o’r canlyniadau.

Beth yw Cronfa Ffyniant Gyffredin?

Mae Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU (UKSPF) yn biler canolog o agenda Ffyniant Bro Llywodraeth y DU a bydd yn darparu £2.6 biliwn o gyllid ar gyfer buddsoddiad lleol ledled y DU erbyn mis Mawrth 2025.

Yng Nghymru, mae rhanbarth Gogledd Cymru wedi ei sefydlu sy’n cynnwys siroedd Conwy, Dinbych, Fflint, Gwynedd, Wrecsam ac Ynys Môn. Bydd Awdurdodau Lleol yng Ngogledd Cymru yn gweithio gyda'i gilydd i weinyddu'r UKSPF.

Fodd bynnag, bydd pob penderfyniad ariannu yn cael ei wneud yn lleol ym mhob ardal. Awdurdodau Lleol fydd yn penderfynu pa brosiectau fydd yn derbyn arian gyda chyngor partneriaeth o rhanddeiliaid lleol.

Gall ymgeiswyr gyflwyno cais am brosiectau sy'n cyflawni mewn un ardal Awdurdod Lleol neu fwy. Bydd pob ardal yn penderfynu a ydynt am gefnogi cais neu ddim.

Mae cyfanswm o £126.46 miliwn wedi'i ddyrannu o'r UKSPF i Ogledd Cymru.

Dyraniad fesul awdurdod lleol

 • Gwynedd -     £24,423,747
 • Ynys Môn -    £16,081,937
 • Conwy -          £24,520,120
 • Dinbych -       £25,64,958
 • Fflint -             £13,102,933
 • Wrecsam -     £22,684,205

Mae’r cyllid yn cynnwys arian cyfalaf a refeniw ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill 2022 i 31 Mawrth 2025.

Bydd pob awdurdod lleol yn penderfynu sut y maent yn dymuno dewis prosiectau ar gyfer cefnogaeth UKSPF. Fodd bynnag, bydd ystyriaethau cyffredin yn cynnwys:

 • alinio cynigion â buddsoddiadau ac ymyriadau â blaenoriaeth yr UKSPF;
 • allbynnau a chanlyniadau disgwyliedig cynigion;
 • ychwaneged ac aliniad prosiectau arfaethedig gyda gweithgaredd presennol a gweithgaredd arfaethedig;
 • y gallu i gyflawni a chapasiti / gallu'r ymgeisydd (gan gynnwys ymwybyddiaeth o ofynion cyfreithiol a rheoliadol); a,
 • aliniad cynigion gydag anghenion cenedlaethol, rhanbarthol ac, yn fwyaf arbennig, lleol.

Bydd ardaloedd lleol yn ystyried y cymysgedd cyffredinol o weithgareddau a gynigir yn ogystal â chynigion unigol, i sicrhau yr eir i'r afael ag anghenion eu hardaloedd ac amcanion blaenoriaethau buddsoddi'r UKSPF.