Llinell Gymorth Ieuenctid Digartref

Mudiad: Llamau

Disgrifiad:

I filoedd o’r bobl fwyaf agored i niwed yng Nghymru, mae digartrefedd yn realiti brawychus. Mae ein llinell gymorth Rhadffôn yn darparu gwybodaeth ac eiriolaeth i bobl ifanc ledled Cymru sy’n ddigartref neu mewn perygl o fod yn ddigartref. Ein nod yw sicrhau bod pobl ifanc yn deall eu hawliau ac yn teimlo eu bod wedi'u grymuso i gael mynediad at y cymorth sydd ei angen arnynt pan fydd ei angen arnynt. Ymgymryd â'r rôl o gartref

Byddwch yn:

• Ymateb i alwadau llinell gymorth

• Gwrando ar bobl ifanc mewn ffordd anfeirniadol ac empathetig

• Darparu gwybodaeth wedi'i theilwra, cyfeirio/atgyfeirio at wasanaethau priodol a chynnig eiriolaeth pan fo'n briodol

Lleoliad: O adref

Oed: 18+

Manylion pellach:

Math o gyfle:

Pobl ifanc

Digartrefedd

Dyddiau gwirfoddoli:

Hyblyg

Holwch am y cyfle hwn

Pob Cyfle