Gweithiwr Achos Gwirfoddol

Mudiad: SSAFA

Disgrifiad:

Beth yw gweithiwr achos?

Mae gweithwyr achos yn ymweld â chleientiaid i weithio allan pa fath o help sydd ei angen arnynt. Nesaf, maent yn dod o hyd i'r ffynonellau cymorth cywir ac yn trefnu i gleientiaid gael mynediad ato. Gallai hyn fod yn arian ar gyfer offer arbennig i rywun ag anabledd, addasiadau i eiddo fel y gall cleient hŷn aros gartref neu arian ar gyfer blaendal rhent. Mae gweithwyr achos hefyd yn cyfeirio cleientiaid at wasanaethau lleol arbenigol i gael cyngor ar fudd-daliadau, tai, iechyd meddwl, dyled, dod o hyd i waith ac ati.

Pam rydyn ni eich angen chi?

Gweithwyr Achos Gwirfoddol yw enaid SSAFA, gan gefnogi nifer cynyddol o bobl sydd angen cymorth ariannol, ymarferol ac emosiynol. Daw cleientiaid o bob cefndir a grŵp oedran ac efallai eu bod wedi gwasanaethu yn yr Ail Ryfel Byd neu mewn gwrthdaro mwy diweddar fel Irac neu Afghanistan. Mae ein gwirfoddolwyr hyfforddedig yn gwrando heb farn i asesu a darparu cymorth wedi'i deilwra i helpu pobl i lywio bywyd yn y gwasanaeth milwrol a thu hwnt. Rydym angen i chi ymuno â'ch tîm SSAFA lleol i'n helpu i gyflawni hyn.

Beth mae'r rôl hon yn ei olygu?

Cysylltu â chleientiaid a threfnu i gwrdd â nhw ar amser sy'n gyfleus i bawb
Cyfarfod cleientiaid a chwblhau ffurflen i asesu eu hamgylchiadau
Cyfeirio cleientiaid at wasanaethau lleol gan ddarparu cyngor arbenigol
Gwneud cais ar ran y cleient i ffynonellau cyllid elusennol milwrol ac anfilwrol
Trefnu i brynu nwyddau a gwasanaethau
Cadw mewn cysylltiad â'r cleient fel ei fod yn gwybod sut mae ei achos yn dod yn ei flaen
Cadw mewn cysylltiad â'ch cangen fel eu bod yn gwybod eich argaeledd
Cael y wybodaeth ddiweddaraf am hyfforddiant a newyddion SSAFA fel eich bod yn gallu cefnogi cleientiaid orau
Bod yn llysgennad cadarnhaol i SSAFA gan gofio y gallai unrhyw un y byddwch yn cwrdd â nhw fod yn gleient posibl, yn wirfoddolwr neu'n godwr arian
Gwirfoddoli o fewn safonau a gwerthoedd SSAFA gan gynnwys cadw at ein polisïau fel y polisi Gwirfoddoli a’r polisi diogelu data (caiff y rhain eu cynnwys yn eich hyfforddiant a’ch cyfnod sefydlu lleol.)

Lleoliad: Ar draws Gwynedd

Oed: 18+

Manylion pellach:

Pa hyfforddiant a chefnogaeth fyddwch chi'n ei dderbyn?

 • Modiwlau hyfforddi ac e-ddysgu ar-lein neu wyneb yn wyneb dan arweiniad hyfforddwr, i'ch paratoi ar gyfer eich rôl wirfoddol.
 • Mynediad i amrywiaeth o gyrsiau e-ddysgu ychwanegol yn ogystal â chyfleoedd lleol ar gyfer eich datblygiad personol a phroffesiynol.
 • Cynefino lleol gan gynnwys penodi person o'r tîm a fydd yn brif bwynt cyswllt i chi.
 • Mae gan y rhan fwyaf o ganghennau gynulliadau rheolaidd i weithwyr achos gyfarfod a rhannu syniadau
 • Ystod o gefnogaeth gan y tîm gweithrediadau gwirfoddolwyr canolog a rhanbarthol.
 • Ad-dalu treuliau parod
 •  

Pa sgiliau neu brofiad sydd eu hangen arnoch chi?

 • Sgiliau gwrando a chyfathrebu da gan gynnwys Saesneg ysgrifenedig a llafar
 • Yn barchus ac yn anfeirniadol gyda chleientiaid, eu teulu, asiantaethau eraill a chydweithwyr SSAFA
 • Parodrwydd a gallu i ddysgu sgiliau digidol sylfaenol. Y gallu i anfon a derbyn e-byst – byddwch yn derbyn eich cyfeiriad e-bost SSAFA eich hun y bydd gofyn i chi ei ddefnyddio wrth ymarfer eich rôl
 • Y gallu i wneud ymholiadau ar ran cleientiaid dros y ffôn, e-bost, llythyr neu drwy lenwi ffurflenni
 • Parodrwydd i ddefnyddio ein system rheoli achosion ar-lein (mae hyn yn cael sylw yn y cwrs hyfforddi gweithwyr achos)
 • Y gallu i gadw o fewn ffiniau'r rôl o ran cyfeillgarwch neu roi cyngor
 • Agwedd ddibynadwy, cysylltu â chleientiaid yn brydlon, cadw apwyntiadau, diweddaru'r gangen ynghylch eich argaeledd
 • Mynediad at drafnidiaeth gyhoeddus neu gar i deithio i apwyntiadau gyda chleientiaid
 • Cyfeillgar a hawdd mynd atynt gyda pheth profiad o gydlynu pobl a gweinyddiaeth
 • Ymarfer cyfrinachedd a diogelu data yn unol â pholisïau SSAFA.

Math o gyfle:

Adfocatiaeth

Cyfeillio

Dyddiau gwirfoddoli:

Hyblyg

Holwch am y cyfle hwn

Pob Cyfle