Pam mesur gwaith cymdeithasol?

Rydym yn egluro gwerth cymdeithasol yn ein tudalen ‘Beth ydy Gwerth Cymdeithasol?’ ac rydym yn ymwybodol bod y trydydd sector yn creu nifer anhygoel o werth cymdeithasol, ond nid y gorau am ddathlu hynny a chanmol y gwaith da sydd yn digwydd. Credwn y dylai hynny newid, ac y dylai mudiadau sydd yn creu newidiadau pwysig ym mywydau pobl ac yn creu arbedion i fudiadau ddweud stori eu gwaith yn effeithiol.

Mae newid i’r gyfraith megis y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 neu Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn rhoi cyfle i’r trydydd sector i gael cydnabyddiaeth am y rhan allweddol maent yn ei chwarae yng Nghymru a’r gwerth maent yn ei greu. Cliciwch yma am ragor o wybodaeth ar sut gall gwerth cymdeithasol datgloi'r potensial o’r ddeddfwriaeth newydd.
Nid gwneud yr hun sydd yn ddisgwyliedig ohonom yn allanol yw mesur gwerth cymdeithasol. Drwy ei ddefnyddio’n effeithiol gall roi cyfle i ni ddysgu am sut gallwn wneud pethau’n well. Dyma sydd yn cael mwy o effaith positif ym mywydau'r bobl rydym yn gofalu amdanynt.

Mae’r darlun isod yn cyflwyno ychydig o’r manteision posib drwy fesur gwerth cymdeithasol.

 

pam mesur gwerth cymdeithasol

Cliciwch yma i weld y llun uchod yn fwy

Gwerth cymdeithasol yw’r iaith gall ein helpu i gyfathrebu effaith ein gwaith ar unigolion, mudiadau a chymdeithas mewn ffordd sy’n ddealladwy i’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau yn fewnol ac allanol i’r mudiad.