Cefnogaeth i Fudiadau

Mae Canolfan Gwirfoddoli Gwynedd yn cynnig gwasanaeth arbennig i’r mudiadau a grwpiau sydd yn dibynnu ar wirfoddolwyr i gynnal a datblygu eu gwasanaeth.

A yw eich grŵp neu’ch mudiad chi yn -

 • Chwilio am wirfoddolwyr er mwyn helpu i gynnal y gwasanaeth o ddydd i ddydd?
 • Recriwtio gwirfoddolwyr newydd yn rheolaidd?
 • Angen gwybodaeth am yr ymarfer da ar gyfer cynnwys gwirfoddolwyr?
 • Eisiau rhoi cyfle i wirfoddolwyr - ond ddim yn siŵr iawn beth i wneud nesaf?

Drwy gofrestru gyda'r Ganolfan Wirfoddoli cewch fanteisio ar y gwasanaethau canlynol -

 • Ychwanegu eich cyfle gwirfoddoli chi ar wefan lwyddiannus www.gwirfoddolicymru.net - yn rhad ac am ddim. Fel bo manylion eich cyfle(oedd) gwirfoddoli yn gywir a chyfredol, gofynnwn i chi gofrestru unrhyw gyfleoedd sydd gan eich mudiad drwy gwblhau a dychwelyd y "Ffurflen Cofrestru Cyfle Gwirfoddoli".
 • Gwneud defnydd o'r Llyfrgell a Thaflenni Gwybodaeth sydd gennym ar eich cyfer sy'n rhoi gwybodaeth am ystod eang o bynciau sy'n ymwneud â gwirfoddoli e.e. llunio Polisi Gwirfoddoli, Sut i recriwtio gwirfoddolwyr yn llwyddiannus, Llunio llawlyfr i wirfoddolwyr, Gwirfoddoli a Phobl Ifanc a.y.b.
 • Gwahoddiad i fod yn rhan o 'Rwydwaith Trefnwyr Gwirfoddolwyr Gwynedd' er mwyn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf am faterion yn ymwneud â gwirfoddoli a rhannu syniadau a phrofiadau.
 • Derbyn gwahoddiad i fynychu digwyddiadau a drefnir gan y Ganolfan Wirfoddoli e.e. Dathliadau Wythnos Gwirfoddolwyr; cyflwyniadau, ymweliadau ag ysgolion; cyfle i ymuno â ni mewn digwyddiadau yng Ngwynedd i hyrwyddo gwirfoddoli a recriwtio gwirfoddolwyr newydd!
 • Manteisio ar y cyfle i roi cynnig i'r gwirfoddolwyr yn eich mudiad i fynychu hyfforddiant sydd yn cael ei drefnu yn arbennig i wirfoddolwyr yn rhad ac am ddim e.e. Cymorth Cyntaf, Sgiliau Cyfathrebu, Sgiliau Pendantrwydd a.y.b.

Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr

Ydych chi’n falch o’r ffordd yr ydych yn trin eich gwirfoddolwyr?
Fyddech chi’n dymuno i’ch arferion da gael eu cydnabod?
Fyddech chi’n hoffi gwiriad o’ch gweithdrefnau ar gyfer gwirfoddolwyr?

Yna ceisiwch am Farc Ansawdd Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr.
Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr yw safon ansawdd y DU ar gyfer rheoli gwirfoddolwyr. Os yw’ch mudiad yn cynnwys gwirfoddolwyr, bydd cyflawni safon Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr yn galluogi eich mudiad i adolygu eich systemau rheoli gwirfoddolwyr er mwyn gwneud y defnydd gorau o’r adnodd pobl gwerthfawr hwn.

Mae’r asesiad yn rhoi sylw i 4 maes:

 • Cynllunio Cyfraniad Gwirfoddolwyr
 • Recriwtio Gwirfoddolwyr
 • Dethol a Chydweddu Gwirfoddolwyr
 • Chefnogi a Chadw Gwirfoddolwyr

Rhannwyd y broses yn 10 cam syml. Mae defnyddiau arweiniol, gwybodaeth a chyngor ar gael ar linc i wefan CGGC, yn ogystal ag aseswr penodedig.