Be’ gallwn ei gynnig?

What we can offer


Mae Social Value Cymru yn rhan o Mantell Gwynedd sy’n cefnogi’r Trydydd Sector yng Ngwynedd. Mae Mantell Gwynedd yn un o bartneriaid (Social Value Partner) i Social Value UK. Gallwn ddarparu cymorth i fesur a rheoli gwerth cymdeithasol drwy roi cyngor a gwasanaeth ymgynghoriaeth i fudiadau’r trydydd sector, y sector breifat a chyhoeddus ar draws Gogledd Cymru a thu hwnt.

Mae’r gwasanaeth yn cael ei arwain gan Eleri Lloyd (Rheolwr Gwerth Cymdeithasol) sy’n Ymarferydd Achrededig, Social Value International. Gallwn eich cefnogi ar ddechrau eich siwrnai gwerth cymdeithasol – o’r cyflwyniadau cychwynnol, trwy fesur a rheolaeth hyd at achrediad.

Ein gwasanaethau:

Rhaglen hyfforddiant

 

Rhaglen hyfforddiant hanner diwrnod

 

 • A ydych wedi clywed am werth cymdeithasol neu Adenillion Cymdeithasol ar Fuddsoddiau ond ddim yn siŵr beth mae’n ei olygu?
 • A ydych yn gwybod bod eich mudiad yn creu effaith ond nid yn siŵr sut i’w fesur?
 • A hoffech gael aelodau o’r tîm i feddwl am sut mae eich gwaith yn cael effaith ar nifer o randdeiliad gwahanol?

Os ydych wedi ateb ‘ydw’ ar gyfer o leiaf un o’r cwestiynau yma, mae hyfforddiant yma gan Social Value Cymru ar eich cyfer chi.

Mae ein gweithgareddau yn sicr yn creu effaith ehangach na rhai ariannol. Gall fod yn newid i lesiant ac iechyd pobl, cymunedau cryfach, neu leihau pwysau ar wasanaethau cyhoeddus, ac mae'r rhain yn ddeilliannau pwysig o’n gwaith. Fodd bynnag, anaml yr ydym yn mesur a chyfathrebu'r rhain yn fewnol ac i eraill mewn ffordd ddefnyddiol. Term eang felly yw gwerth cymdeithasol sydd yn cael ei ddefnyddio i ddangos gallwn gofnodi gwerth thu hwnt i rai ariannol.

Gallwn ddarparu hanner diwrnod ymarferol i aelodau eich mudiad: yn cynnwys staff, gwirfoddolwyr, ymddiriedolwyr, cyfarwyddwyr ac eraill – a gallwn ei deilwra i’ch anghenion chi.

Cynnwys Rhaglen
 • Cyflwyniad i werth cymdeithasol
 • Deall beth yw gwerth cymdeithasol
 • Sut i fesur gwerth cymdeithasol
 • Deall pwysigrwydd gwerth cymdeithasol
 • Gweithio drwy’r deg cwestiwn effaith a gall eich helpu i ddeall effaith eich gwaith
 • Ymarferion ymarferol er mwyn sicrhau dealltwriaeth am sut i fesur gwerth cymdeithasol gweithgareddau eich mudiad gan gynnwys mapio rhanddeiliaid a mapio theori o newid

Mae ein hyfforddwraig yn Ymarferydd Uwch ac yn Hyfforddwr wedi achredu gyda Social Value

Rhaglen hyfforddiant


Rhaglen hyfforddiant 1 diwrnod

Mae ein gweithgareddau yn sicr yn creu effaith ehangach na rhai ariannol. Gall fod yn newid i lesiant ac iechyd pobl, cymunedau cryfach, neu leihau pwysau ar wasanaethau cyhoeddus, ac mae'r rhain yn ddeilliannau pwysig o’n gwaith. Fodd bynnag, anaml yr ydym yn mesur a chyfathrebu'r rhain yn fewnol ac i eraill mewn ffordd ddefnyddiol. Term eang felly yw gwerth cymdeithasol sydd yn cael ei ddefnyddio i ddangos gallwn gofnodi gwerth thu hwnt i rai ariannol.
Mi fydd y rhaglen diwrnod yma yn rhoi cyflwyniad cam wrth gam ac ymarferol i’r broses gwerth cymdeithasol ac Adenillion Cymdeithasol ar Fuddsoddiadau (SROI). Mi fyddwn yn dechrau gyda theori, ond yn defnyddio astudiaethau achos er mwyn gweithio drwy’r cwestiynau effaith ac adeiladu map gwerth.

Cynnwys Rhaglen
 • Cyflwyniad i werth cymdeithasol
 • Deall beth yw gwerth cymdeithasol
 • Sut i fesur gwerth cymdeithasol
 • Gweithio drwy’r deg cwestiwn effaith a fydd yn eich helpu i ddeall effaith eich gwaith
 • Cyflwyno’r map gwerth
 • Adnabod meincnodau, safonau a fframwaith deilliannau sydd yn bodoli yn barod
 • Ymarferion ymarferol er mwyn sicrhau dealltwriaeth o sut i fesur gwerth cymdeithasol gweithgareddau eich mudiad gan gynnwys mapio rhanddeiliaid a mapio theori o newid
 • Cyflwyniad i reoli gwerth cymdeithasol gan gynnwys cyflwyniad i’r ‘toolkit’ ar gyfer mudiadau
 • Sut i ddefnyddio data i facsimeiddio eich effaith gymdeithasol

Mae ein hyfforddwraig yn Ymarferydd Uwch ac yn Hyfforddwr wedi achredu gyda Social Value International

 

Rhaglen hyfforddiant


Rhaglen hyfforddiant 2 ddiwrnod

Mae ein gweithgareddau yn sicr yn creu effaith ehangach na rhai ariannol. Gall fod yn newid i lesiant ac iechyd pobl, cymunedau cryfach, neu leihau pwysau ar wasanaethau cyhoeddus, ac mae'r rhain yn ddeilliannau pwysig o’n gwaith. Fodd bynnag, anaml yr ydym yn mesur a chyfathrebu'r rhain yn fewnol ac i eraill mewn ffordd ddefnyddiol. Term eang felly yw gwerth cymdeithasol sydd yn cael ei ddefnyddio i ddangos gallwn gofnodi gwerth thu hwnt i rai ariannol.

Mi fydd y rhaglen diwrnod yma yn rhoi cyflwyniad cam wrth gam ac ymarferol i’r broses gwerth cymdeithasol ac Adenillion Cymdeithasol ar Fuddsoddiadau (SROI). Mi fyddwn yn dechrau gyda theori, ond yn defnyddio astudiaethau achos er mwyn gweithio drwy’r cwestiynau effaith ac adeiladu map gwerth. Yn ychwanegol i’r cwrs diwrnod byddem yn edrych ar ddata a sut gall ein helpu i gynyddu’r effaith.

Cynnwys Rhaglen
 • Cyflwyniad i werth cymdeithasol
 • Deall beth yw gwerth cymdeithasol
 • Adnabod meincnodau, safonau a fframwaith deilliannau sydd yn bodoli yn barod
 • Adnabod meincnodau, safonau a fframwaith deilliannau sydd yn bodoli yn barod
 • Ymarferion ymarferol er mwyn sicrhau dealltwriaeth o sut i fesur gwerth cymdeithasol gweithgareddau eich mudiad gan gynnwys mapio rhanddeiliaid a mapio theori o newid
 • Cyflwyniad i reoli gwerth cymdeithasol gan gynnwys cyflwyniad i ‘toolkit’ i helpu mudiadau
 • Mwy o waith ar y map gwerth
 • Rheoli effaith
 • Sut i ddefnyddio data i facsimeiddio effaith gymdeithasol
 • Edrych ar ymarfer da

Mae ein hyfforddwraig yn Ymarferydd Uwch ac yn Hyfforddwr wedi achredu gyda Social Value

 

CWRS ARWEINLYFR AR GYFER YMDDIRIEDOLWYR AC UWCH REOLWYR ER MWYN GWNEUD PENDERFYNIADAU GWELL

Mae Mantell Gwynedd wedi datblygu arweinlyfr ar gyfer mudiadau i Fesur a Rheoli eich Gwerth Cymdeithasol er mwyn eich cefnogi gyda’ch gwaith. Mae hwn yn addas ar gyfer rheolwyr ac ymddiriedolwyr y Trydydd Sector, awdurdodau lleol a chyfundrefnau eraill er mwyn gwneud penderfyniadau gwell.

Mae’r hyfforddiant yma yn addas ar gyfer unigolion sydd wedi cyflawni hyfforddiant diwrnod neu dau ddiwrnod ar Werth Cymdeithasol.

Bydd y gweithdy’n canolbwyntio ar y canlynol:

  • Gwell dealltwriaeth o effaith eich gwaith
  • Sut i ddefnyddio’r cwestiynau effaith
  • Sut mae gwerth cymdeithasol yn gallu eich cynorthwyo i wneud penderfyniadau
  • Gosod targedau effaith gymdeithasol a monitro canlyniadau parhaus

Cliciwch yma i weld ein arweinlyfr: Mantell Gwynedd

Tysteb
“Mae’r sesiwn yma wedi bod yn amhrisiadwy wrth gynyddu fy nealltwriaeth wrth fesur gwerth cymdeithasol”

ASESIADAU GWERTH CYMDEITHASOL

Gallwn weithio gyda chi i’ch helpu i fesur a rheoli eich effaith gymdeithasol drwy ddefnyddio egwyddorion gwerth cymdeithasol ac Adenillion Cymdeithasol ar Fuddsoddiadau.

Mae gennym brofiad o weithio gyda rhanddeiliaid i ddeall beth sydd wedi newid yn eu bywydau, a drwy wrando yn fanwl gallwn adnabod y canlyniadau pwysig mae eich gwaith yn ei greu i bobl a mudiadau eraill. Gallwn yna roi gwerth ar y newidiadau pwysig yma a darparu asesiad sy’n rhoi rhagolwg neu werthusiad o’r gwerth cymdeithasol sy’n cael ei greu.

Gallwn helpu ar unrhyw ran o’r prosiect, o’r cam dylunio a chynllunio, yn ystod y prosiect, neu ar y diwedd. Byddem yn gweithio gyda chi i ddeall eich anghenion - isod mae rhestr o rhai o’r gwasanaethau gallwn ei gynnig:

 • Cynllunio sut i fesur eich deilliannau - mae deall beth i’w fesur yn bwysig iawn i sicrhau eich bod yn medru dweud stori eich gwaith;
 • Gosod y systemau angenrheidiol a phrosesau i fesur a monitor gwerth cymdeithasol - mae mesur gwerth cymdeithasol yn ystod prosiect yn rhoi cyfle i chi ddysgu beth sy’n gweithio a lle gallwch wneud gwelliannau;
 • Mesuriadau sy’n rhoi rhagolwg o werth cymdeithasol - gallwn fesur a rhoi gwerth ar yr effaith gymdeithasol yr ydych yn rhagweld. Mae gwneud hyn yn cryfhau ceisiadau ariannol, a rheoli y gwerth cymdeithasol sy’n cael ei greu drwy’r prosiect:
 • Gwerthusiad gwerth cymdeithasol - mesur y gwerth cymdeithasol sy’n cael ei greu gan brosiect fel mae’n datblygu.

Tysteb
“Mae’r gwaith o fesur gwerth cymdeithasol a wnaed gan Mantell Gwynedd wedi ein galluogi i fedru dangos nid yn unig ein gwerth ond hefyd yr effaith gymdeithasol mae’r prosiect wedi ei gael ar gyn - filwyr, eu teuluoedd a’r cymunedau maent yn byw ynddynt. O safbwynt ansawdd y gwasanaeth mae wedi ein sicrhau bod y gwaith yr ydym yn ei gyflawni nid yn unig yn cael effaith ar yr elfen ariannol ond mae yn rhoi hyder i’r rhai sy’n ein comisiynu am lwyddiant ein gwasanaeth. Fel mudiad Trydydd Sector, sydd yn ddibynnol ar arian grant, mae mesur gwerth yn y ffordd yma yn hanfodol ar gyfer ein cynaliadwyedd i’r dyfodol ac i ddatblygu gwasanaeth newydd. ‘Roedd y gwasanaeth cwsmer a gafwyd gan Mantell Gwynedd yn gampus a’u dealltwriaeth o’n prosiect o’r cychwyn cyntaf yn wych.”

Geraint Jones, Cyfarwyddwr Partneriaethau a Datblygiadau CAIS Cyf.

I ddarllen adroddiad CAIS, cliciwch yma

Am ragor o wybodaeth A dyddiadau cyrsiau cysylltwch  ni:
01286 672 626
eleri@mantellgwynedd.com
@valuecymru