Ffynhonellau Ariannu

CRONFA DATBLYGU GWIRFODDOL - CYNGOR GWYNEDD

Mae Cyngor Gwynedd yn gweinyddu cronfa grantiau i grwpiau cymunedol a gwirfoddol yng Ngwynedd.

Mae modd gwneud cais am arian cyfalaf a refeniw o'r gronfa hon.

Am becyn cais neu ragor o wybodaeth ewch i www.gwynedd.gov.uk neu cysylltwch a'r tim Swyddogion Adfywio Bro neu Swyddfa Cist Gwynedd ar 01286 679153

CRONFA'R DEGWM GWYNEDD

Mae Gronfa'r Degwm yn deillio o Ddeddf Eglwysi Cymru 1914. Mae Cyngor Gwynedd yn gweinyddu'r gronfa ac yn dosbarthu llog o'r gronfa ar ffurf grantiau yn flynyddol i elusennau cofestredig yng Ngwynedd.

Mae'r Gronfa Datblygu Gwirfoddol yn gronfa o arian cyfalaf a refeniw.
Y bwriad yw galluogi'r sector wirfoddol i chwarae rol gyflawn yng nghymunedau Gwynedd drwy adlewyrchu un neu ragor o'r amcanion canlynol:

  1. Hybu gwybodaeth a gwerthfawrogiad o gelfyddydau a llenyddiaeth Cymru
  2. Darparu neu gynorthwyo i ddarparu cyfleusterau ar gyfer adloniant neu weithgarwch amser hamdden arall;
  3. Hybu diddordeb pensaerniol, hanesyddol neu wyddonol sy'n ymwneud a Chymru;

Pa lefel grant y gellir ei ddyfarnu?

Oherwydd lefelau llog isel tua £7,000 oedd ar gael i ddosbarthu yn ystod 2011/12.
Croesawir ceisiadau o hyd at £1,000.
Lle rhoddir grant, ni fydd y gronfa yn ystyried ceisiadau am gymorth gan yr un corff am gyfnod o 3mlynedd o ddyddiad y cais blaenorol.

Sut i ymgeisio am grant?

Gellir gwneud cais ar gyfer Gronfa'r degwm drwy lenwi'r ffurflen gais pwrpasol. Mae'n bwysig eich bod yn dilyn y cyfarwyddiadau yn ofalus ac yn sicrhau bod eich cynllun yn ymateb i'r canllawiau a'r meini prawf.

Mae swyddogion Cyngor Gwynedd a Mantell Gwynedd ar gael i gynnig arweiniad i chi. Awgrymir yn gryf y dylid cysylltu gyda Swyddog i drafod y cynllun cyn ymgeisio. Mae manylion y swyddogion hyn isod:

Cyngor Gwynedd
Uwch Swyddog Cist Gwynedd 01286 679153
Swyddog Adfywio Bangor/Ogwen 01248 605276
Swyddog Adfywio Caernarfon/Peris 01286 871920
Swyddog Adfywio Gwyrfai/Nantlle 01286 882968
Swyddog Adfywio Pwllheli/Llyn 01758 704120
Swyddog Adfywio Meirionnydd Wledig/Arfordir Meirionnydd 01341 424504

Mantell Gwynedd
Swyddog Grantiau 01286 672626

GRANT CIST GYMUNEDOL

Cynllun grant yw hwn gan y Loteri Genedlaethol a gynlluniwyd i annog
mwy o bobl i fywiogi'n gorfforol ynamlach. Dan y canllawiau newydd,
cynyddwyd uchafswm y grant i £1,500.00.Gellir defnyddio'r grant i gefnogi pethaueraill megis:

Prosiectau cerdded neu feicio
Prosiectau sy'n annog gweithwyr i fod yn fwy corfforol fywiog
Recriwtio a datblygu gwirfoddolwyr, arweinyddion a hyfforddwyr
Ymestyn clybiau chwaraeon sy'n bodoli'n barod i ddarparu gweithgareddau newydd
Sesiwn hamdden rhieni tra bod eu plant yn hyfforddi mewn sesiwn clwb

Cysylltwch â swyddfa Cist Gwynedd, Cyngor Gwynedd, 01286 679 153