ond mantellgwynedd.com
 
Hafan
 

Gwirfoddoli


Ar gael i chi


Ariannu


Hyfforddiant a Digwyddiadau


Swyddi


 

 

facebook
flickr
twitter

Bookmark and Share

Teulu Ni


image
image
image

Mae’r Prosiect yn cael ei arwain gan Fantell Gwynedd ac yn cael ei ariannu gyda dros £860,000 gan raglen Gwella Dyfodol , Cronfa’r Loteri Fawr. Mae’r Prosiect yn un o 26 prosiect drwy’r Deyrnas Unedig sy’n hyrwyddo gwaith ataliol gyda theuluoedd, mewn ffordd ragweithiol, integredig a phwrpasol . Er mwyn cyflawni’r gwasanaeth arloesol hwn, mae Mantell Gwynedd yn gweithio mewn Partneriaeth a mudiadau eraill yn y Trydydd Sector. Sef SNAP Cymru, Cartref Bontnewydd, Gweithredu dros Blant (Gofalwyr Ifanc), Groundwork Gogledd Cymru a Thîm o Amgylch y Teulu (Gyda’n Gilydd) Cyngor Gwynedd.

Mae’r prosiect yn gweithio efo teuluoedd ble mae’r plentyn hynaf rhwng pump a deg oed ac maent yn cael cynnig gwasanaeth sydd wedi ei deilwro yn arbennig ar gyfer anghenion y Teulu. Bydd y Prosiect yn integreiddio gyda chynlluniau eraill sydd wedi anelu at wella sgiliau rhiantu, gyda phwyslais penodol ar weithio gyda thadau a gwella eu perthynas gyda’r plant. Drwy weithredu mewn ardal wledig yn agos i Barc Cenedlaethol Eryri, bydd y prosiect yn defnyddio adnoddau naturiol er mwyn darparu cyfleodd amgylcheddol fydd yn eu tro yn cyfrannu i wella iechyd teuluoedd yn ogystal â datblygu sgiliau’r teulu drwy arddio, tyfu llysiau, pysgota, cerdded a dringo. Bydd y Prosiect yn prynu gwasanaethau arbenigol y Partneriaid ac asiantaethau lleol i gefnogi teuluoedd i gyrraedd eu llawn botensial.

Cychwynnodd y prosiect mis Mehefin 2012 gyda phenodiad y Rheolwr Prosiect ac yn dilyn penodiad y tri Chyfaill Teulu ym mis Medi 2012. Gan na gychwynnodd y prosiect weithio gyda theuluoedd tan fis Ionawr 2013, penderfynwyd estyn gwahoddiad i grŵp rieni Cartref Bontnewydd i fod yn rhan o gyfweliadau staff. Bu grŵp rieni Barnardos o Caban Bach, Blaenau Ffestiniog yn gyfrifol am ddylunio logo Teulu Ni.

Lansiwyd y prosiect ym Mhortmeirion mis Tachwedd 2012, gan Keith Towler Comisiynydd Plant Cymru ac mae wedi gofyn i gyfarfod a rhai o’r teuluoedd sy’n derbyn gwasanaeth mis Tachwedd 2013.

I weld ein fidios diweddaraf cliciwch yma

image
 

.

  Swyddfa Gofrestredig: CAERNARFON
23-25 Y Bont Bridd
Caernarfon
Gwynedd,
LL55 1AB
Ffôn: 01286 672626
e-bost:
ymholiadau@mantellgwynedd.com
Swyddfa Gofrestredig: DOLGELLAU
Yr Hen Orsaf Heddlu
Y Lawnt
Dolgellau
LL40 1SB

Ffôn: 01341 422575
e-bost:
dolgellau@mantellgwynedd.com
 


Gwefan gan Delwedd