ond mantellgwynedd.com
 
Hafan
 

Gwirfoddoli


Ar gael i chi


Ariannu


Hyfforddiant a Digwyddiadau


Swyddi


 

 

facebook
flickr
twitter

Bookmark and Share

Rhwydwaith Plant a Phobl Ifanc


Rhwydwaith Plant a Phobl Ifanc

Mae aelodaeth o’r Rhwydwaith Plant a Phobl Ifanc Gwynedd yn agored i unrhyw fudiad sydd â diddordeb mewn lles plant a phobl ifanc neu sy’n gweithio yn uniongyrchol yn y maes. Mae’n gyfrwng gwych i dderbyn a rhannu gwybodaeth ac wrth gwrs i rwydweithio! Felly os ydych chi yn awyddus i gael mewnbwn, mae croeso calon i chi ymuno â ni.

Trefnir siaradwyr gwadd yn achlysurol a bydd gwaith yr Hwylusydd yn cynnwys adnabod anghenion aelodau o ran gwybodaeth a hyfforddiant fel bo modd rhannu hyn â gweddill yr aelodau. Mae’r Rhwydwaith hefyd yn gyfrwng gwych i ddiwedaru mudiadau ar faterion polisi, gwaith y Bartneriaeth Strategol yng Ngwynedd ynghyd â’r Gweithgor Craffu Plant a Phobl Ifanc yng Ngwynedd.


Hwylusydd Plant a Phobl Ifanc

Bu i Mantell Gwynedd sicrhau dyraniad o arian tanwariant CYMORTH yn Medi 2007 er mwyn cefnogi swydd Hwylusydd Plant a Phobl Ifanc i’r Trydydd Sector. Adnabuwyd yr angen am y swydd er mwyn cynnig cefnogaeth a hwyluso cyswllt rhwng y Trydydd Sector a’r Bartneriaeth Plant a Phobl Ifanc yng Ngwynedd. Mae swydd debyg yn bodoli mewn siroedd eraill yng Nghymru ac mae’n adnodd holl bwysig i sicrhau bod llais i fudiadau, sy’n gweithio ym maes plant a phobl ifanc, yn cael eu clywed.

Swydd llawn amser ydyw wedi ei lleoli yn swyddfa Mantell Gwynedd yng Nghaernarfon. Un o brif gyfrifoldebau’r swydd yw datblygu a chefnogi rhwydweithiau plant a phobl ifanc o fewn y sir yn ogystal a gofalu bod llais y Trydydd Sector yn cael ei glywed. Mae’r Hwylusydd ynghyd â nifer o gynrychiolwyr eraill o’r sector yn aelodau ar nifer o grwpiau cynllunio, Partneriaeth Gwynedd a Môn a phwyllgorau perthnasol eraill.

O bosib mai un o’r elfennau pwysicaf i’r Sector yw gofalu bod gwybodaeth berthnasol yn rhaeadru’n rhwydd. Cydlynir system reolaidd o anfon gwybodaeth allan at grwpiau lleol gan yr Hwylusydd. Gwneir hyn mewn amryw o ddulliau e.e. cyfrannu’n chwarterol i ‘Mantell’, newyddlen y Sector gyflawn sy’n cael ei pharatoi gan Mantell Gwynedd, gyrru bwletinau perthnasol pan fo’r galw, newyddion rheolaidd ar wefan Mantell Gwynedd ynghyd â chyfrannu at newyddlenni a gwefannau eraill yn lleol a chenedlaethol. Erfynnir ar fudiadau i wneud defnydd o’r gwasanaeth i gyflwyno gwybodaeth i’w ddosbarthu yn ogystal â’i dderbyn!

Trefnir seminarau, cynadleddau a grwpiau trafod at ddiben ymgynghori hefyd.

Cyflwynir ffurflenni gwerthuso at ddiben adnabod anghenion yn ystod pob digwyddiad fel y rhai a nodir uchod a defnyddir y wybodaeth i wella ar y gwasanaeth a gynigir yn ogystal ag adnabod bylchau yn y ddarpariaeth bresennol.

Mae annog cydweithio rhwng mudiadau yn uchel iawn ar agenda’r Hwylusydd hefyd. Mae hyn yn digwydd yn naturiol o fewn y Trydydd Sector yn barod. Y gobaith yw y gellir magu perthynas iach â’r Bartneriaeth fel bo modd annog cydweithio tebyg rhwng mudiadau’r Sector â’r Bartneriaeth yn ogystal.

Os hoffech chi drafod anghenion eich mudiad, boed yn wybodaeth yn hyfforddiant neu’n fater i’w godi yng Nghyfarfodydd y Bartneriaeth, cofiwch gysylltu â’r Hwylusydd Plant a Phobl Ifanc, sy’n awyddus iawn i glywed gennych.

Mae’r swydd yno i’ch cefnogi a’ch cynrychioli chi, felly gwnewch y mwyaf o’r cyfle!


 

  Swyddfa Gofrestredig: CAERNARFON
23-25 Y Bont Bridd
Caernarfon
Gwynedd,
LL55 1AB
Ffôn: 01286 672626
e-bost:
ymholiadau@mantellgwynedd.com
Swyddfa Gofrestredig: DOLGELLAU
Yr Hen Orsaf Heddlu
Y Lawnt
Dolgellau
LL40 1SB

Ffôn: 01341 422575
e-bost:
dolgellau@mantellgwynedd.com
 


Gwefan gan Delwedd