ond mantellgwynedd.com
 
Hafan
 

Gwirfoddoli


Ar gael i chi


Ariannu


Hyfforddiant a Digwyddiadau


Swyddi


 

 

facebook
flickr
twitter

Bookmark and Share

Diogelu


logo diogelu plantMae grwpiau gwirfoddol a chymunedol yn chwarae rhan flaenllaw o ran darparu gwasanaethau a gweithgareddau i blant a phobl ifanc. Mae'n bwysig fod gwasanaethau a gweithgareddau unrhyw wasanaeth neu fudiad yn cael eu darparu yn y modd mwyaf diogel. I sicrhau hynny mae gofyn bod gweithdrefnau perthnasol yn eu lle ym mhob mudiad.

Yn ôl cyfraith y Deyrnas Unedig, mae unrhyw un dan 18 oed yn cael ei ystyried fel plentyn. Mae sicrhau fod gan eich mudiad weithdrefnau mewn lle yn ffordd i’ch cynorthwyo i ddiogelu plant a phobl ifanc rhag niwed a rhag cael eu cam-drin. Ar ben hynny, bydd eich staff a’ch gwirfoddolwyr yn gwybod beth i’w wneud os ydyn nhw’n poeni am blentyn neu berson ifanc.

Mae’r NSPCC yn defnyddio’r gair “diogelu” i olygu’r broses o ddiogelu person rhag niwed boed yn ddamweiniau, camdriniaeth fwriadol, esgeulustod (bwriadol ai peidio) neu ffactorau megis bwlio, agweddau rhagfarnllyd neu fethiant i alluogi person i gyfranogi mewn gweithgareddau sy’n agored i’r rhan fwyaf o’i gymheiriaid.

logo diogeluBwrdd Lleol Diogelu Plant Gwynedd a Môn (BLlDP)

Mae Bwrdd Lleol Diogelu Plant Gwynedd a Môn yn gorff statudol sy'n gyfrifol am ddiogelu plant a phobl ifanc rhag niwed sylweddol ac sydd yn hybu eu lles.

Ceir rhagor o wybodaeth ynghylch y Bwrdd gan gynnwys y cyfansoddiad, aelodaeth, rhaglen waith a chynllun busnes drwy ddilyn y cyswllt isod.

Hefyd, ceir wybodaeth yma am beth i'w wneud os ydych yn poeni am ddiogelwch neu les plentyn neu berson ifanc, gwybodaeth i bobl ifanc, oedolion, rhieni a gweithwyr proffesiynol: cliciwch yma

Offeryn Hunan-Archwilio

Mae’r Offeryn Hunan-archwilio wedi cael ei greu gan y sector gwirfoddol ar gyfer y sector gwirfoddol fel rhestr wirio i weld lle rydych chi arni yn nhermau eich trefniadau diogelu a beth arall sydd angen i chi ei weithredu.

Mae grwpiau gwirfoddol a chymunedol yn chwarae rhan flaenllaw o ran darparu gwasanaethau a gweithgareddau i blant, pobl ifanc a theuluoedd. Yn ôl cyfraith y Deyrnas Unedig, mae unrhyw un dan 18 oed yn cael ei ystyried fel plentyn. Mae’n bwysig felly bod gwasanaethau a gweithgareddau eich grŵp yn cael eu darparu yn y modd mwyaf diogel. Er mwyn sicrhau hynny, mae angen i bob mudiad neu wasanaeth gael gweithdrefnau perthnasol yn eu lle.

Cliciwch isod i agor y ddogfen Offeryn Hunan-Archwilio:

 

Offeryn Hunanarchwilio Diogelu yn eich sefydliad - cliciwch yma

Hoffwn wybod sut mae’r offeryn hunan-archwilio wedi newid arferion mudiadau a pha mor ddefnyddiol ydi’r offeryn hunan-archwilio.

Cliciwch isod i gael y ffurflen adborth.

 

Offeryn Hunanarchwilio Diogelu yn eich sefydliad - cliciwch yma

 

 

 

Gwasanaeth Diogelu Uned Cofnodion Troseddol (UCT) WCVA

Mae Uned Cofnodion Troseddol (UCT) WCVA yn adeiladu ar y cyngor a’r arweiniad a gynnigir ar hyn o bryd i’r Trydydd Sector ynglŷn â’u gwiriadau GDG (Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd). Bellach, mae Gwasanaeth Diogelu newydd ar gael sydd yn darparu gwybodaeth ac arweiniad i fudiadau sy’n gweithio gyda pobl fregus ledled Cymru.

A ydych eisiau canllawiau sydyn, ond cynhwysfawr, ar gyfrifoldebau diogelu eich mudiad?
Ewch i wefan newydd Uned Cofnodion Troseddol WCVA sy’n cynnwys adran Diogelu newydd. Yno, ceir dogfennau a pholisïau enghreifftiol, arweiniad ar arfer da, cwestiynau cyffredin ynglŷn â diogelu yn ogystal â’r wybodaeth ddiweddaraf am y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.
www.wcva-cru.org.uk

A ydych wedi ystyried sut y gallai’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a’r ddeddfwriaeth newydd effeithio ar eich mudiad?
Cysylltwch â’r Gwasanaeth Diogelu i gael gwybodaeth a chymorth i adolygu’ch polisïau a’ch gweithdrefnau ac ateb y gofynion newydd.
crusafeguarding@wcva.org.uk

A ydych yn chwilio am hyfforddiant i godi ymwybyddiaeth staff o ddiogelu yn gyffredinol a’r camau ataliol y gall bob mudiad eu cymryd er mwyn helpu i gadw pobl yn ddiogel?
Cysylltwch drwy’r adran newydd ar y wefan, drwy ebost neu dros y ffôn, i weld sut y gall y UCT eich cynorthwyo gyda’ch gofynion diogelu.
08000 197 391


Beth bynnag yw eich gwaith gyda pobl fregus – oedolion neu blant – gall y Gwasanaeth Diogelu UCT rhoi arweiniad ar ddiogelu’ch gweithgareddau gyda pobl fregus, eich staff a’ch gwirfoddolwyr, a’ch cyfeirio at wybodaeth fwy arbenigol os oes angen.

 

Taflen Ffeithiau Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd - cliciwch yma

 

Canllawiau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan:
Cliciwch yma a dilynwch y cyswllt isod i lawrlwytho copi o’r canllawiau.

 

Yma, cewch lawrlwytho copiau o dempledi polisïau diogelu plant a phobl ifanc.
Nodwch mai templedi yn unig sydd ar gael. Mae’n bwysig addasu’r templedi isod ar gyfer amcanion a dibenion eich mudiad neu wasanaeth.

 

Polisi Amddiffyn Plant Enghreifftiol - cliciwch yma

Safeguarding Policy Template (Saesneg yn Unig) - cliciwch yma

Sample Child Protection Policy Statement (Saesneg yn Unig) - cliciwch yma

 


 

  Swyddfa Gofrestredig: CAERNARFON
23-25 Y Bont Bridd
Caernarfon
Gwynedd,
LL55 1AB
Ffôn: 01286 672626
e-bost:
ymholiadau@mantellgwynedd.com
Swyddfa Gofrestredig: DOLGELLAU
Yr Hen Orsaf Heddlu
Y Lawnt
Dolgellau
LL40 1SB

Ffôn: 01341 422575
e-bost:
dolgellau@mantellgwynedd.com
 


Gwefan gan Delwedd