ond mantellgwynedd.com
 
Hafan
 

Gwirfoddoli


Ar gael i chi


Ariannu


Hyfforddiant a Digwyddiadau


Swyddi


 

 

facebook
flickr
twitter

Bookmark and Share

Partneriaeth Gwynedd ac Ynys Môn


logo partneriaeth gwynedd a ynys monYn 2012, cafodd y Bartneriaeth Strategol Plant a Phobl Ifanc yng Ngwynedd ei ddiddymu. Daeth hyn yng ngoleuni newidiadau a rhesymoli partneriaethau Gwynedd ac Ynys Môn. Bu llawer o drafodaethau ac ymgynghori gyda staff ac asiantaethau ar y strwythur posib. Mae'r Bartneriaeth ar ei newydd wedd yn cael ei arwain gan arweinwyr sector gyhoeddus a gwirfoddol yr ardal gan gynnwys y Cynghorau Sir, Prifysgol Bangor, Coleg Menai, Heddlu’r Gogledd, Cynghorau Gwirfoddol a’r Bwrdd Iechyd. Mae’r arweinwyr yma yn cwrdd yn rheolaidd yn y Bwrdd Gwasanaethau Lleol.

Prif bwrpas Partneriaeth Gwynedd a Môn yw helpu i arwain y gwaith cydweithio yn yr ardal.
Un o’r amcanion sylfaenol yw gwella’r ffordd mae gwasanaethau cyhoeddus yn gweithio gyda'i gilydd er mwyn gwella gwasanaethau i bobl yr ardal.

Mae prif weithgareddau'r Bartneriaeth yn cynnwys gwaith cydweithio yn y meysydd canlynol:
• Plant a Phobl Ifanc
• Iechyd a Lles
• Diogelwch Cymunedol
• Economi
• Amgylchedd
• Cymunedau

Mae’r gwaith sydd yn cael ei wneud dan ofal y Bartneriaeth yn cael ei gyhoeddi mewn cynlluniau integredig ar gyfer Gwynedd ac Ynys Môn. Ceir rhagor am fanylion am waith y Bartneriaeth yno.

Beth am faes plant, pobl ifanc a theuluoedd?

Fel rhan o’r strwythur newydd, ceir Bwrdd Partneriaeth plant, pobl ifanc a chefnogi teuluoedd yng Ngwynedd. Nod y Bwrdd yw cadw trosolwg strategol ar raglenni gwaith Llywodraeth Cymru megis Teuluoedd yn Gyntaf, Dechrau’n Deg, Cymunedau’n Gyntaf a meysydd gwaith perthnasol eraill.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:

Llio Johnson
Rheolwr Cyflawni Plant a Phobl Ifanc
Partneriaeth Gwynedd a Môn
LlioJohnson@anglesey.gov.uk
01248 752033

  Swyddfa Gofrestredig: CAERNARFON
23-25 Y Bont Bridd
Caernarfon
Gwynedd,
LL55 1AB
Ffôn: 01286 672626
e-bost:
ymholiadau@mantellgwynedd.com
Swyddfa Gofrestredig: DOLGELLAU
Yr Hen Orsaf Heddlu
Y Lawnt
Dolgellau
LL40 1SB

Ffôn: 01341 422575
e-bost:
dolgellau@mantellgwynedd.com
 


Gwefan gan Delwedd