Hafan
 

Gwirfoddoli


Ar gael i chi


Ariannu


Hyfforddiant a Digwyddiadau


Swyddi


 

 

facebook
flickr
twitter

Bookmark and Share

Hyd yn hyn


Poster Her Gwynedd - cliciwch yma
Her Gwynedd - Digwyddiadau Cyhoeddus cliciwch yma


DIDDORDEB MEWN ENNILL CYMHWYSTER mewn Datblygu Cymunedol? - cliciwch yma


Er gwybodaeth - copi o Gytundeb Comisiynydd Heddlu a Throsedd a’r Trydydd Sector cliciwch yma

Hoffwn eich atgoffa hefyd, i lenwi’r ffurflen (Atodiad B) os yw eich grwp/mudiad eisiau ymweliad gan y Comisiynydd.


Datganiad i’r wasg – Adran Cyfathrediadau Corfforaethol – Heddlu Gogledd Cymru cliciwch yma

Annog grwpiau cymunedol i ymgeisio am arian - cliciwch yma


Lleisiwch eich barn yn y Sgwrs Genedlaethol
yn Venue Cymru, Llandudno ar 1 Hydref - cliciwch yma


Anghydraddoldeb, gwahaniaethu a greddf am degwch

(NWREN - Rhwydwaith Cydraddoldeb Hiliol Gogledd Cymru) - cliciwch yma


Arcwhiliad Iechyd Llywodraethu

CGGC - Adnodd hunanasesu ar gyfer mudiadau gwirfoddol - cliciwch yma
Gall Swyddog Creu’r Cysylltiadau drefnu ymweliad i’ch helpu gwblhau’r ddogfen uchod

cysylltwch a: carol@mantellgwynedd.com


Adroddiad Cynhadledd Wynebu’r Dyfodol

Digwyddiad creu cysylltiadau sy’n gweithio - 30ain Ebrill 2014 - cliciwch yma


Datblygu Cymunedol Seiliedig ar Asedau (Gweithdy deuddydd)

18 ac 19 o Fehefin 2014 yng Nghanolfan Iorwerth Rowlands, Biwmaris - cliciwch yma

Ffurflen archebu - cliciwch yma


Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru “Gwneud y Cysylltiadau”

Digwyddiad Ymgysylltu Trydydd Sector 20 Chwefror 2014 – Adroddiad am y Digwyddiad - cliciwch yma


DEWCH I DDWEUD EICH DWEUD AR FLAENORIAETHAU DRAFFT CYNGOR GWYNEDD
AR GYFER 2014 – 15

DYDD LLUN, 10 MAWRTH 2014, 2.00 – 4.00 O’R GLOCH, CLWB PÊL DROED PORTHMADOG

Mae Cyngor Gwynedd a Mantell Gwynedd yn cynnal Digwyddiad Ymgynghori (cliciwch yma) ar y cyd er mwyn rhoi’r cyfle i fudiadau Trydydd Sector siapio blaenoriaethau’r Cyngor ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Mae’r blaenoriaethau drafft wedi eu cyhoeddi mewn Dogfen Ymgynghori (cliciwch yma). Mae copi caled o’r Ddogfen Ymgynghori ar gael drwy gais.

I fynychu’r digwyddiad ymgynghori, cysylltwch â’r Tîm Cynllunio Strategol erbyn 05 Mawrth 2014 ar (01286) 679 788 neu eichbarn@gwynedd.gov.uk. Nodwch unrhyw anghenion arbennig sydd gennych o ran cyfieithu, trafnidiaeth ayyb os gwelwch yn dda.


Wynebu’r Dyfodol, adeiladu partneriaethau sy’n gweithio - Ebrill 30, 2014 - cliciwch yma

Llythyr i Gyflenwyr – Profiadau o dendro – cliciwch yma

Cyfarfod Cyd-gynhyrchu Gogledd Cymru/Gyd-gynhyrchu yng Ngwynedd ac Ynys Môn - cliciwch yma

Cyfarfod Rhwydweithio CREU’R CYSWLLT GYDA’R COMISIYNYDD HEDDLU A THROSEDD - cliciwch yma

Llawlyfr Ynni Neuaddau Cymuned - cliciwch yma

Hyfforddiant ar yr Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd a’r Pecyn Cymorth Gwerthuso - cliciwch yma

Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer ymgysylltu â’r cyhoedd yng Nghymru (Cyfranogaeth Cymru) - cliciwch yma

Bwletin Gwybodaeth Chwefror 2013 - cliciwch yma

Prosiect Gwynedd Cysylltiadau Bwletin Gwybodaeth Rhagfyr 2012 - cliciwch yma

 

  Swyddfa Gofrestredig: CAERNARFON
23-25 Y Bont Bridd
Caernarfon
Gwynedd,
LL55 1AB
Ffôn: 01286 672626
e-bost:
ymholiadau@mantellgwynedd.com
Swyddfa Gofrestredig: DOLGELLAU
Yr Hen Orsaf Heddlu
Y Lawnt
Dolgellau
LL40 1SB

Ffôn: 01341 422575
e-bost:
dolgellau@mantellgwynedd.com
 


Gwefan gan Delwedd