ond mantellgwynedd.com
 
Hafan
 

Gwirfoddoli


Ar gael i chi


Ariannu


Hyfforddiant a Digwyddiadau


Swyddi


 

 

facebook
flickr
twitter

Bookmark and Share

14 - 25 oed


Gwenllian Glyn Dafydd
E bost: Gwenllian@MantellGwynedd.com
Ffôn: 01286 672626

 

Gwenllian Glyn Dafydd
Swyddog Gwirfoddoli / Volunteering Officer
Mantell Gwynedd
23-25 Y Bont Bridd
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1AB

 

Facebook: Canolfan Gwirfoddoli Gwynedd
Twitter: @MantellGwynedd

gwirvol

 

Mae GwirVol, a lansiwyd ym mis Ebrill 2009, yn bartneriaeth rhwng y trydydd sector, y sector cyhoeddus a'r sector preifat ac fe'i llywir gan farn pobl ifanc. Nodau craidd y cynllun sy’n gosod y sail ar gyfer popeth y mae’r bartneriaeth yn ei wneud ac mae’n sefyll drosto.

Nodau craidd GwirVol yw:
• Cynyddu nifer ac amrywiaeth y bobl ifanc sy’n gwirfoddoli yng Nghymru.
• Cynyddu nifer a chyfleustra cyfleoedd gwirfoddoli o safon ar gyfer pobl ifanc yng Nghymru i wneud yn siŵr eu bod yn cael cymaint o fudd â phosib o’u profiadau’n gwirfoddoli.

Nod GwirVol yw bod y grwp arweiniol ar faterion sy’n effeithio ar wirfoddoli ymhlith pobl ifanc, a bod yn “bwynt cyswllt” ar gyfer materion, ymgyrchoedd ac ymchwil o’r fath.


http://www.gwirvol.org


Panel o wirfoddolwyr rhwng 14 a 25 oed yw GwirForce, sydd wedi ymrwymo i hyrwyddo a datblygu gwirfoddoli ymysg pobl ifanc yng Nghymru. Rydym yn benderfynol i sicrhau bod gwirfoddoli yn brofiad gwerthfawr, deniadol a HWYLIOG i bobl ifanc. Rydym wedi dwyn ein profiadau o wirfoddoli ynghyd i rannu gyda phobl ifanc eraill pa mor werth chweil a llawn hwyl yw rhoi eich amser a’ch sgiliau, ac rydym hefyd yma i sicrhau bod llais gwirfoddolwyr ifanc ledled Cymru yn cael ei GLYWED.


Beth rydym yn ei wneud?

Does dim amheuaeth ein bod yn grwˆ p prysur! Ers sefydlu GwirForce, rydym wedi llunio Siarter Ieuenctid i hyrwyddo arfer da mewn gwirfoddoli, wedi teithio i Lundain i’w chyflwyno i ddau Aelod Seneddol (yr oedd un ohonynt yn Weinidog y Cabinet), a heb anghofio tynnu sylw yn nes at adref, rydym wedi cyflwyno ein hunain a’n siarter i Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru.

Rydym yn cynnal digwyddiadau blynyddol ac eleni rydym wedi penderfynu bod gwir angen cynhadledd i gynghori a goleuo ar faterion Gwirfoddoli ymysg Pobl Ifanc yng Nghymru. Rydym hefyd wedi anfon cynrychiolwyr i’r Gynhadledd Blwyddyn Wirfoddoli Ewropeaidd ym Mrwsel, i
sicrhau bod neges GwirForce yn cael ei lledaenu ymhell!

Gan nad ydym yn fudiad swil, mae GwirForce wedi gwneud ein rhaglen ddogfen ein hunain am wirfoddoli yng Nghymru... camwch ar y carped coch a dewch â’r popcorn; dyma ddathliad o’r cyfan all pobl ifanc ei gyflawni fel gwirfoddolwyr. Rydym yn grwˆ p uchelgeisiol a gyda’ch
help chi hoffwn wneud llawer, llawer yn rhagor... (Nid rheoli’r byd cyfan, ond rhywbeth tebyg).

Beth allwch chi wneud gyda GwirForce?

Pa bynnag sgiliau, diddordebau ac argaeledd sydd gennych, gallwch gymryd rhan. P’un ai er mwyn ddatblygu eich CV neu i wneud ffrindiau newydd, mae gan GwirForce amrywiaeth o gyfleoedd ar gyfer pobl ifanc brwdfrydig sydd am wneud gwahaniaeth. Mae’r rhestr yn cynnwys cynllunio digwyddiadau, preswylio, creu ffilmiau, marchnata, mentora, recriwtio, y Fyddin ParT (Cyfranogi ac Ymgynghori), codi arian, pobi teisen neu ddwy hefyd efallai ond mae llawer, llawer yn rhagor – dewiswch eich maes o ddiddordeb, rhowch wybod i ni a gallwn sicrhau ein bod yn gwneud defnydd da o’ch sgiliau!


Dim llawer o amser?

Dim problem. Gallwch gofrestru i fod yn rhan o’n Sgwad Arolwg a chymryd pum munud pob hyn a hyn i roi eich barn ar y materion sy’n effeithio arnoch. Dyna ni! Dim ond un dasg y flwyddyn sydd yn rhaid i aelod o GwirForce ei gwneud i gael ei ystyried yn aelod, dim ond UN dasg!


Beth allwch chi ddisgwyl?

Fel aelod llawn o GwirForce gallwch, i ddechrau, ddisgwyl cael eich croesawu i’r teulu. Rydym o ddifrif ynghylch gwirfoddoli ond yr un mor ddifrifol am ei wneud yn hwyliog ac yn hygyrch i bawb, felly gallwch ddisgwyl ymuno â ni ar deithiau preswyl rheolaidd GwirForce. A hynny rhwng y gwaith prysur o drefnu ein Digwyddiadau Hyrwyddo nesaf, Cynllunio sut fyddwn yn codi proffil Gwirfoddoli yng Nghymru yn ogystal â cheisio canfod y rhwystrau at wirfoddoli a’u dymchwel, gallech fwynhau byd natur gyda gweithdy sgiliau goroesi neu brofi eich gwybodaeth gyda map a chwmpawd a gwneud rhywfaint o gyfeiriadu. Mae’r gweithgareddau ar gyfer aelodau GwirForce yn amrywio o fynediad unigryw at hyfforddiant a datblygu sgiliau i fynd i gynrychioli ein mudiad ledled y wlad, hyd yn oed y byd.


IE i wirfoddoli, ond ddim yn siwr os hoffech fod yn aelod?

Dim problem, rydym yn hapus i hwyluso’r broses i chi! Os yw gwirfoddoli gydag unrhyw fudiad yn swnio fel syniad da ar gyfer eich CV, hoffech roi cynnig ar rywbeth newydd, cyfarfod â phobl newydd, helpu eich cymuned neu hyd yn oed os yw’n swnio fel hwyl, cysylltwch â ni i gael
cyngor a rhai awgrymiadau ar ble i ddechrau. Gall GwirForce eich rhoi ar y trywydd iawn tuag at y cannoedd o gyfleoedd sydd ar gael ledled Cymru neu fel arall, rydym yma i gael sgwrs. Rydym yn hawddgar iawn, addo.

Sut allwch chi gymryd rhan?

Os ydych rhwng 14 a 25 oed ac â diddordeb mewn gwirfoddoli, byddem yn dwlu clywed gennych.

1. Cysylltwch â ni dros e-bost ar gwirforce@hotmail.co.uk ac anfonwn ffurflen gofrestru atoch i’w chwblhau a’i dychwelyd atom. Dim e-bost? Mae hynny’n iawn, siaradwch â’ch Cynghorydd Gwirfoddoli Ieuenctid lleol. Mae gan bob sir Gynghorydd Gwirfoddoli Ieuenctid penodol fydd yn gwneud ei orau i’ch helpu. Ewch i www.gwirvol.org i gael manylion cyswllt
yr holl Gynghorwyr yng Nghymru.

2. Byddwn yn cysylltu â chi i ddiolch i chi am ddangos diddordeb ac os hoffech gymryd rhan gallwn drefnu cyfarfod gydag un o’n haelodau i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych. Bydd angen un neu ddau eirda arnom i sicrhau nad ydych wedi dod o blaned arall (er hynny, rydym yn croesawu Gwirfoddolwyr o blaned arall). Noder: ni allwn warantu bisgedi, ond gwnawn ein gorau.

3. Byddwn yn eich gwahodd i un o’n cyfarfodydd brecwast rheolaidd i gwrdd ag aelodau eraill a chael syniad o’r hyn rydym yn cynnig. Noder: gallwn warantu brecwast.

4. Os bydd popeth yn iawn cewch eich gwahodd i ymuno fel aelod. Croeso!

http://www.gwirvol.org/en/volunteers/about-us-volunteers/gwirforce-yp/

Grant Dan Arweiniad Pobl Ifanc – Pecyn cais ar gael NAWR!

Panel Grant Dan Arweiniad Pobl Ifanc – CYFLE I FOD AR PANEL GRANT.

Ym mhob sir yng Nghymru, mae Cynghorwyr Gwirfoddoli ymysg Pobl Ifanc wedi cefnogi sefydlu Paneli Grantiau Lleol Dan Arweiniad Pobl Ifanc. Grwpiau o bobl ifanc o’r ardal leol yw’r rhain y dyrennir £4,000 iddynt ei ddosrannu drwy grantiau i weithgareddau gwirfoddoli lleol dan arweiniad pobl ifanc. Y paneli hyn eu hunain sy’n penderfynu ar feini prawf y grantiau, y grwpiau blaenoriaeth a’r broses ymgeisio. Mae hyn yn golygu fod pob ardal dan arweiniad syniadau ac anghenion pobl ifanc. I gael mwy o wybodaeth am y grant ac yr panel pobl ifanc yn eich ardal chi a sut y gallwch ymgeisio cysylltwch hefo Gwenllian ar 01286 672626 neu Gwenllian@mantellgwynedd.com.

Mae’r Grant Dan Arweiniad Pobl Ifanc - Gwirvol yn cael ei anelu tuag at pobl ifanc rhwng 14 - 25 oed, sydd gyda syniad neu cynllun a fydd yn rhoi budd i'r gymuned lleol.

Gall hyn fod yn brosiect unigryw, o gael grŵp o bobl ifanc yn trefnu gig yn lleol, i unigolyn yn trefnu diwrnod o glirio ysbwriel yn ei gymuned lleol.

Mae grantiau hyd at £500 ar gael i ariannu’r prosiectau.

Mae pob cynllun angen cydymffurfio gyda’ canllawiau sydd wedi cael eu gosod allan, sef :
• RHAID i'r cynllun gael ei arwain gan bobl ifanc
• RHAID i'r cyfle gynnig oleia 2 gyfle gwirfoddoli ar gyfer pobl ifanc 14 i 25 oed
• RHAID i'r cynllun fod o fudd i'r gymuned lleol

AMSERLEN

5 ROWND YN YSTOD 2016-17
Pecyn Cais ar gael NAWR

Dyddiad Cau

** 27 o Fai 2016 **
** 29 o Gorffennaf 2016 **
** 30 o Medi 2016 **
** 25 o Tachwedd 2016 **
** 27 o Ionawr 2017 **


Hysbysu ymgeiswyr llwyddiannus o fewn pythefnos i'r dyddiad cau.
Rhaid gwario’r arian grant erbyn 31ain Mawrth 2017.


Am becyn cais a rhagor o wybodaeth cysylltwch â Gwenllian Glyn Dafydd yn Mantell Gwynedd ar (01286) 672626 neu ei e-bost – gwenllian@mantellgwynedd.com

Grant GwirVol

Nod Grantiau Gwirfoddoli ymysg Pobl Ifanc GwirVol yw rhoi cymorth i gyflwyno amrywiaeth eang o gyfleoedd gwirfoddoli newydd yng Nghymru a thramor a fydd yn cefnogi’r newid sylweddol i bobl ifanc 14-25 oed gael gwirfoddoli, ac yn enwedig pobl ifanc dan anfantais. Mae cynllun grant GwirVol yn cynnig tri elfen nawdd wahanol:

1. Creu Cyfleoedd
2. Gwirfoddolwyr y Mileniwm
3. Rhyngwladol

Gwahanol grantiau GwirVol:
Creu Cyfleoedd: Ar gyfer mudiadau sydd am greu prosiectau gwirfoddoli newydd ar gyfer pobl ifanc, swyddogaethau gwirfoddoli newydd ar gyfer pobl ifanc, neu recriwtio mwy o bobl ifanc i swyddogaethau gwirfoddoli sydd eisoes yn bodoli. Gall ceisiadau grant Creu Cyfleoedd fod am uchafswm o £10,000.

Gwirfoddolwyr y Mileniwm : Ar gyfer mudiadau sydd am gydnabod ymrwymiad pobl ifanc i wirfoddoli drwy gynnig y wobr rhagoriaeth 200 awr. Gall ceisiadau grant Gwirfoddolwyr y Mileniwm fod am uchafswm o £10,000.

Rhyngwladol: Ar gyfer mudiadau sydd am ddatblygu cyfleoedd gwirfoddoli dramor, sydd o fudd i bobl ifanc a’u cymunedau yng Nghymru hefyd. Gall ceisiadau grant Rhyngwladol fod am uchafswm o £30,000


Yr hyn na noddwn:

Gweithgareddau gwirfoddoli ar gyfer y rheini nad ydynt o fewn yr ystod oedran 14-25.
Pobl ifanc sy’n ymwneud â’r gweithgareddau fel rhan o’u cymhwyster Bagloriaeth Cymru ac unrhyw waith cymunedol gorfodol ar gyfer addysg, fel profiad gwaith ar gyfer cyrsiau gradd neu ddiplomâu.
Prosiectau neu waith sydd eisoes yn cael eu hariannu gan GwirVol. Ni ellir defnyddio cyllid GwirVol fel arian cyfatebol ar gyfer cronfeydd eraill GwirVol. E.e. Os ydych wedi cael Grant Creu Cyfleoedd, ni chewch ymgeisio am gyllid Gwirfoddolwyr y Mileniwm ar gyfer yr un gwirfoddolwyr neu’r un prosiect tra mae’r prosiect Creu Cyfleoedd yn dal ar waith. Ni all Canolfannau Gwirfoddoli roi arian cyfatebol i gyllid Cynghorwyr Gwirfoddoli Ieuenctid mewn cais am grant gan GwirVol.

Gweithgareddau sy’n cymryd lle swyddi cyflogedig neu’n dibrisio cyfraniad gwirfoddolwyr presennol.

http://www.gwirvol.org/cy/mudiad/cyllid/grantiau/


Achrediadau
Cred GwirVol y dylai bob person ifanc gael y cyfle i gael ei gydnabod am yr hyn y mae’n ei wneud fel gwirfoddolwr. Gellir gwneud hyn drwy gydnabyddiaeth anffurfiol neu drwy achrediad ffurfiol.

Mae gwirfoddoli yn bwysig a dylid diolch i wirfoddolwyr am eu hamser a’u hymrwymiad. Dylen nhw hefyd gael rhywbeth i’w ddangos amdano ar eu CV neu ar ffurflenni cais am swydd.
Gwirfoddolwyr y Mileniwm

Y brif gydnabyddiaeth a gynigir gan fenter GwirVol yw Gwobr Gwirfoddolwyr y Mileniwm (MV – Millennium Volunteers). Mae MV wedi bod ar waith ers dros ddeng mlynedd ac wedi cydnabod llwyddiannau dros 17,000 o bobl ifanc.

 

Bod yn Wirfoddolwr y Mileniwm

Gall gwirfoddoli fod yn lawer iawn o hwyl, mae’n ffordd dda o gwrdd â phobl newydd ac yn brofiad gwerth chweil. Ond sut mae unrhyw un yn gwybod eich bod wedi gwneud y gwirfoddoli? Os ydych mewn cyfweliad am swydd neu’n ymgeisio am le ar gwrs yn y Coleg neu ddim ond am gael rhywbeth i’w roi ar eich wal i ddangos yr oriau rydych wedi’u rhoi, sut ydych yn dangos eich bod wedi gwirfoddoli mewn gwirionedd?

Mae MV yn ffordd o gydnabod beth rydych wedi’i wneud – mae’r tair tystysgrif am 50, 100 a 200 awr o wirfoddoli yn cynnwys logo GwirVol a logo Llywodraeth Cymru. Golyga hyn y gallwch ddangos i unrhyw un sy’n gofyn faint o oriau a wnaethoch, ble y gwnaethoch nhw a phryd y gwnaethoch nhw, ac mae stamp Llywodraeth Cymru ar y gwaelod yn dangos ei bod yn swyddogol. Yn wir, os cwblhewch 200 awr, bydd llofnod Prif Weinidog Cymru ar y dystysgrif!

Os ydych yn gwirfoddoli’n barod, neu am gael gwybod mwy am wirfoddoli, mae MV yn ffordd o sicrhau bod gennych gofnod o’r gwirfoddoli a wnaethoch, beth bynnag oedd hynny. Mae hefyd yn ffordd i fudiad ddiolch i chi am yr oriau a roesoch.

O ia, rhaid i chi fod rhwng 14 a 25 oed a rhaid i chi roi eich oriau o’ch gwirfodd – golyga hynny os yw’ch ysgol neu’ch Coleg yn dweud wrthych i’w wneud, nid yw’n cyfrif fel gwirfoddoli (sori, nid yw oriau Bagloriaeth Cymru yn cyfrif, ond beth am ddechrau MV ar ôl i chi orffen Bagloriaeth Cymru?).

http://www.gwirvol.org/cy/gwirfoddolwyr/cael-eich-cydnabod/mv-pi/beth-yw-mv/

MV50 Chwaraeon
Ym mis Medi 2011, lansiwyd Gwobr MV newydd am y tro cyntaf ers cyflwyno’r wobr 50 awr wreiddiol – Chwaraeon MV50. Gan weithio gyda Chwaraeon Cymru, Sports Leaders UK a Street Games, bu i ni sylweddoli bod yna gannoedd o bobl ifanc yn gwirfoddoli mewn chwaraeon a gweithgaredd corfforol heb gael cydnabyddiaeth gan MV.

Dechreuon ni hefyd ystyried datblygu set newydd o wobrau am wirfoddoli 50 awr, ffordd o wobrwyo’r camau cyntaf hynny o wirfoddoli a fydd, gobeithio, yn arwain at y 200 awr lawn.

Gall y 50 awr o wirfoddoli fod mewn clybiau lleol, clybiau chwaraeon, trwy ysgolion, dan arweiniad Swyddogion 5 x 60 neu mewn unrhyw leoliad cymunedol. Mae tystysgrif Chwaraeon MV50 yn gysylltiedig â Gemau Olympaidd a Pharalympaidd Llundain 2012 drwy’r nod Ysbrydoli ac yn rhan o etifeddiaeth y Gemau yng Nghymru.

Gall y gwirfoddoli fod gan unrhyw un rhwng 14 a 25 oed yng Nghymru mewn cysylltiad ag unrhyw weithgaredd corfforol – er enghraifft, mae gwirfoddoli i drefnu cystadleuaeth bêl-droed yn cyfri gymaint â hyfforddi’r tîm.

A yw Chwaraeon MV50 wedi bod yn llwyddiannus? Dyma beth oedd gan Goleg Glannau Dyfrdwy i’w ddweud am y Wobr :

“Mae myfyrwyr Chwaraeon MV50 wedi mwynhau’r profiad yn fawr ac yn gwerthfawrogi’r cyfle i fod yn rhan o’r rhaglen heb orfod ymrwymo i weithio tuag at 100 neu 200 awr. Mae’r rhaglen hon yn syniad ardderchog."

http://www.gwirvol.org/cy/gwirfoddolwyr/cael-eich-cydnabod/mv-pi/mv50-chwaraeon-pobl-ifanc/

MV50 Byd Eang
Yn dilyn lansio Chwaraeon MV50 yn llwyddiannus yn 2011, mae MV yn lansio gwobr MV50 newydd: MV50 Byd-eang!

Pan sefydlwyd MV, nid oedd yn cyfrif oriau a dreuliwyd yn gwirfoddoli dramor. Ond, fel rhan o fenter GwirVol, mae cyfleoedd gwirfoddoli dramor wedi’u hannog a’u datblygu, ac mae yna gynllun grantiau llwyddiannus, a gynhelir gan GwirVol, i gefnogi gwirfoddoli rhyngwladol.

Pwrpas MV50 Byd-eang yw cydnabod cyfraniad gwirfoddoli dramor i brofiad gwirfoddoli pobl ifanc, gan hefyd bwysleisio’r manteision posib i Gymru o ganlyniad i’r gwirfoddoli.

Y llynedd, fe wnaethom roi prawf ar MV50 Byd-eang gyda UNA Cyfnewid ac rydym wedi datblygu’r Wobr gydag adborth gan UNA Cyfnewid a’r bobl ifanc a oedd yn rhan o’r cynllun peilot hwn.


A oes gennych awydd gwirfoddoli dramor?

Os oes gennych awydd gwirfoddoli dramor gallwch gael gwybodaeth am gyfleoedd dramor drwy gysylltu ag un o’r mudiadau canlynol sy’n cynnal MV50 Byd-eang yn barod fel rhan o un neu fwy o’u prosiectau gwirfoddoli rhyngwladol:
• UNA Cyfnewid, Helen Wales, Rheolwr Rhaglenni
• Sefydliad SAFE, Hannah Fitt, Cyfarwyddwr
• World at Play, Sion Lanini, Cydlynydd

Neu cysylltwch â’r Cynghorydd Gwirfoddoli Ieuenctid yn eich canolfan wirfoddoli leol a fydd yn gallu rhoi gwybodaeth i chi am brosiectau eraill yn eich ardal leol.

A allaf ddefnyddio MV50 Byd-eang tuag at fy Ngwobr Ragoriaeth 200 Awr?

Gallwch. Os gwnewch chi barhau i wirfoddoli ar ôl i chi gwblhau’ch MV50 Byd-eang, cewch ddefnyddio’r oriau hyn tuag at eich tystysgrif 100 awr a’ch tystysgrif 200 awr.

I gael mwy o wybodaeth am MV50 Byd-eang, ebostiwch mv@wcva.org.uk

Yn 2011, cyhoeddodd GwirVol ‘Os Rhowch, Fe Gewch’, canllaw i’r holl gynlluniau cydnabod ac achredu cenedlaethol am wirfoddoli sydd ar gael yng Nghymru yn cynnwys Agored Cymru, AQA, ACF Cadets, ASDAN…

Nid yw’r Canllaw yn ‘dabl cynghrair’ nac yn ganllaw ‘Which?’. Mae’r holl wobrau yn chwarae’u rhan mewn cefnogi llwyddiannau pobl ifanc. Mae’r Canllaw wedi’i anelu at bawb sy’n gwerthfawrogi pobl ifanc sy’n gwirfoddoli i geisio datblygu eu sgiliau eu hunain a gwella’r cymunedau o’u cwmpas. Dylai’r Canllaw fod yn ddefnyddiol i fudiadau ieuenctid, ysgolion, colegau a phrifysgolion, a chyflogwyr.

http://www.gwirvol.org/cy/mudiad/rhaglenni/achredu/

 

 

.

  Swyddfa Gofrestredig: CAERNARFON
23-25 Y Bont Bridd
Caernarfon
Gwynedd,
LL55 1AB
Ffôn: 01286 672626
e-bost:
ymholiadau@mantellgwynedd.com
Swyddfa Gofrestredig: DOLGELLAU
Yr Hen Orsaf Heddlu
Y Lawnt
Dolgellau
LL40 1SB

Ffôn: 01341 422575
e-bost:
dolgellau@mantellgwynedd.com
 


Gwefan gan Delwedd