ond mantellgwynedd.com
 
Hafan
 

Gwirfoddoli


Ar gael i chi


Ariannu


Hyfforddiant a Digwyddiadau


Swyddi


 

 

facebook
flickr
twitter

Bookmark and Share

Dogfennau / Cysylltiadau defnyddiol


YMGYNGHORIAD:

Cliciwch yma i roi eich barn ar yr Ymgynghori diweddaraf

BWLETIN YMGYNGHORI CGGC

Ewch draw at ein gwefan yma i ddarllen y rhifyn diweddaraf o'n Bwletin Ymgynghori wythnosol er gwybodaeth yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Rydym wedi ailddylunio’r Bwletin o ganlyniad i adborth a gafwyd o’n harolwg o’r rheini sy’n ei dderbyn. Bydd y Bwletin bellach ar gael ar dudalen ar ein gwefan, yn hytrach na dogfen Word a lawrlwythir.


IECHYD A GOFAL CYMDEITHASOL

 • Gofal Iechyd Parhaus y GIG – Hawliadau ôl-weithredol am Ad-daliad
  - Taflen Wybodaeth i Hawlwyr a chais am wybodaeth - cliciwch yma
  - Cwestiynau Cyffredin (Medi 2015) - cliciwch yma
  - Dyddiad terfyn 31 Hydref 2015 - cliciwch yma
 • Eich Gwasanaethau Chi, Eich Dewisadau Chi 2015 – Ymgynghoriad Cyhoeddus ar sut i gynnal gwasanaethau Tân ac Achub Rhagorol fforddiadwy yng Ngolgeldd Cymru yn 2016/17 a thu hwnt - cliciwch yma
 • CIC yn annog y cyhoedd i leisio eu barn am y newidiadau arfaethedig i wasanaethau merched a mamolaeth - cliciwch yma
 • Cyfeiriad Cenedlaethol ar gyfer darparu Eiriolaeth Statudol – Gwybodaeth diweddaraf gan y Grwp Gorchwyl a Gorffen – Awst 2015 - cliciwch yma
 • Amser i Gael eich Clywed Cymru - Galwad am Well Cymorth i Ofalwyr yng Nghymru - cliciwch yma
 • Gwasanaeth Cludo Cleifion mewn Achosion nad sy’n rhai brys - cliciwch yma
 • Corff Gwarchod Iechyd: Ymateb i bryderon am ofal cleifion ar ward dementia yn Wrecsam - cliciwch yma
 • Camau go iawn (Is-grwp Adferiad Gogledd Cymru a Gogledd Powys) - cliciwch yma
 • Colled synhwyraidd a gwasanaethau iechydd: eich hawliau - cliciwch yma
 • Canllaw newydd ar hawliau gofal iechyd i bobl sydd â cholled synhwyraidd yng Nghymru (dwyieithog) cliciwch yma
 • Betsi Cadwaladr University Health Board YEAR 1 Implementation - ACTION PLAN - cliciwch yma
  Gan fod y cynllun yn ei ffurf drafft - copi Saesneg yn unig sydd ar gael ar hyn o bryd.
  Derbynnir cyfraniadau cyn Gorffennaf 22, 2015.
 • Betsi Cadwaladr University Health Board Third Sector Strategy 2015-2018 - cliciwch yma
  Please send any comments to Sioned Larsen, Mantell Gwynedd before February 10th, 2015.
  (Saesneg yn unig)
 • Astudiaeth Wella Llywodraeth Leol Cymru Gyfan: Annibyniaeth Pobl Hyn - Briff y Prosiect – cyhoeddwyd Hydref 2014 - cliciwch yma
 • Healthcare Travel Costs Scheme (Welsh Government Consultation Document) - A preliminary consultation paper to examine how possible changes to the NHS Healthcare Travel Costs Scheme can help improve access to NHS services - Date of issue: 25 November 2014 - cliciwch yma (gwefan) neu cliciwch yma am ddogfen
  (Saesneg yn unig ar hyn o bryd)
 • Llythyr CYNLLUN Y TRYDYDD SECTOR - cliciwch yma
 • Law yn Llaw at Iechyd – Cynllun Cyflawni ar gyfer Cyflyrau Niwrolegol - Cynllun cyflawni hyd at 2017 ar gyfer GIG a’i bartneriaid - cliciwch yma
 • Comisiynydd Pobl Hyn – ‘Darparu Gwasanaethau Cymunedol a Chyhoeddus Gwych’ Llandudno 2 Gorffennaf 2014 a Caerdydd 7 Gorffennaf 2014 cliciwch yma
 • Llyfryn gwybodaeth ar gyfer Gofalwyr (Gwynedd) cliciwch yma
 • Comisiynnydd Pobl Hyn Cymru - cliciwch yma
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr - cliciwch yma
 • Cyngor Gwynedd - cliciwch yma, Adran Gofal Cymdeithasol - cliciwch yma
 • Iechyd Cyhoeddus Cymru - cliciwch yma
  Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru (ICC) yn darparu adnoddau, gwybodaeth a chyngor i alluogi Llywodraeth Cynulliad Cymru, Comisiwn Iechyd Cymru, Byrddau Iechyd Lleol, Awdurdodau Lleol ac Ymddiriedolaethau'r GIG i gyflawni eu swyddogaethau iechyd cyhoeddus statudol
 • Dogfennau Ymgynghori diweddaraf (Cenedlaethol) - cliciwch yma
 • Cyfraniad y Trydydd Sector Adroddiad WCVA Mai 2011 - cliciwch yma
 • Llythyrau gan Weinidog Iechyd 2011 - cliciwch yma
 • Gwybodaeth ddiweddaraf o Wefan Llywodraeth Cymru am faterion Iechyd a gofal cymdeithasol - cliciwch yma
 • Safonau Iechyd Cymru Gwneud yn Dda Gwneud yn Well - cliciwch yma
  Mae safonau ar gyfer Gwasanaethau Iechyd Cymru yn amlinellu fframwaith cyffredin i gynorthwyo GIG a chyrff sy'n bartneriaid i ddarparu gwasanaethau effeithiol a phrydlon o safon uchel ym mhob lleoliad gofal iechyd
 • Cynllun i Ychwanegu Gwerth - trydydd dimensiwn yn nodi cyfeiriad strategol i'r trydydd sector o ran cefnogi iechyd a gofal cymdeithasol.- cliciwch yma
 • Strategaethau Allweddol ym maes Iechyd - cliciwch yma
 • Adroddiadau sy'n dylanwadu ar bolisau Iechyd - cliciwch yma
 • Gwella Iechyd - cliciwch yma
 • GIG Cymru - cliciwch yma
 • Gwasanaethau Cymdeithasol a Gofal Cymdeithasol - cliciwch yma

 

 

 

  Swyddfa Gofrestredig: CAERNARFON
23-25 Y Bont Bridd
Caernarfon
Gwynedd,
LL55 1AB
Ffôn: 01286 672626
e-bost:
ymholiadau@mantellgwynedd.com
Swyddfa Gofrestredig: DOLGELLAU
Yr Hen Orsaf Heddlu
Y Lawnt
Dolgellau
LL40 1SB

Ffôn: 01341 422575
e-bost:
dolgellau@mantellgwynedd.com
 


Gwefan gan Delwedd