ond mantellgwynedd.com
 
Hafan
 

Gwirfoddoli


Ar gael i chi


Ariannu


Hyfforddiant a Digwyddiadau


Swyddi


 

 

facebook
flickr
twitter

Bookmark and Share

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles


Nod: Gweithio er Lles ein Cymunedau!

Prif Amcanion:

- Sicrhau llais i'r trydydd sector yn Lleol ac yn Rhanbarthol
- Hyrwyddo a chodi ymwybyddiaeth o Werth Ychwanegol y trydydd sector ym maes iechyd, gofal a lles ar bob lefel.
- Bod yn bwynt cyswllt rhwng y sector statudol â mudiadau'r trydydd sector.
- Datblygu cynlluniau penodol ar y cyd i ddiwallu anghenion lleol.
- Hwyluso cydweithio rhwng mudiadau a chefnogi Rhwydweithiau'r Trydydd Sector a grwpiau lleol eraill.
- Ymateb i ymholiadau a chynnig cefnogaeth briodol.
- Rhannu gwybodaeth yn rheolaidd yn bennaf ar e-bost ac ar y Wefan.
- Cynnal a threfnu sesiynau gwybodaeth a hyfforddiant.
- Cefnogi mudiadau i gydymffurfio â'r Safonau Iechyd Cenedlaethol.
- Hwyluso cynrychiolaeth briodol o'r trydydd sector ar grwpiau a fforymau lleol a rhanbarthol.
- Sicrhau mewnbwn trydydd sector i dimau ardal iechyd a gofal cymdeithasol lleol ym Meirionnydd, Arfon a Dwyfor a hefyd ar lefel Gogledd Cymru.
- Sicrhau persbectif y 3ydd Sector ar Fwrdd Rhaglenni Clinigol Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
- Cydweithio a rhannu ymarfer da gyda chydweithwyr sy'n ymwneud yn yr un maes ar draws y Gogledd.
- Ymwneud â digwyddiadau ymgynghori ac ymateb pan yn berthnasol.
- Cyfrannu at waith ymchwil yn lleol, rhanbarthol a chenedlaethol.

Rhwydwaith Iechyd, Gofal a Lles:

Rhoi Llais i'ch Mudiad Chi!


Sefydlwyd Rhwydwaith Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles Gwynedd i sicrhau llais i'r sector gwirfoddol yn y maes yma. Cynhelir y cyfarfodydd yma tua thair gwaith y flwyddyn a'r prif amcan yw rhoi cyfle i fudiadau a grwpiau dderbyn gwybodaeth am y datblygiadau diweddaraf yn ogystal â rhannu syniadau gyda grwpiau a mudiadau eraill. Os oes gennych chi unrhyw awgrymiadau am eitemau i'w cynnwys yn y cyfarfodydd yma mae croeso i chi gysylltu â Sioned ar 01286 672626 neu sioned@mantellgwynedd.com.

 

 

.

  Swyddfa Gofrestredig: CAERNARFON
23-25 Y Bont Bridd
Caernarfon
Gwynedd,
LL55 1AB
Ffôn: 01286 672626
e-bost:
ymholiadau@mantellgwynedd.com
Swyddfa Gofrestredig: DOLGELLAU
Yr Hen Orsaf Heddlu
Y Lawnt
Dolgellau
LL40 1SB

Ffôn: 01341 422575
e-bost:
dolgellau@mantellgwynedd.com
 


Gwefan gan Delwedd