ond mantellgwynedd.com
 
Hafan
 

Gwirfoddoli


Ar gael i chi


Ariannu


Hyfforddiant a Digwyddiadau


Swyddi


 

 

facebook
flickr
twitter

Bookmark and Share

Partneriaeth Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles


Sefydlwyd Bwrdd Partneriaeth Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles Gwynedd i weithio ar y cyd i oruchwylio a chydgordio datblygu a gweithredu’r Strategaeth Gwell Iechyd - Gwell Gwynedd a ddaeth i rym ar 1af o Ebrill 2005. Gweledigaeth y Bartneriaeth yw “I anelu bod iechyd a lles pobl Gwynedd yn cymharu â’r gorau yn Ewrop”

Amcanion y strategaeth yw gwella iechyd, gofal cymdeithasol a lles poblogaeth Gwynedd; gwella gwasanaethau; a sicrhau gwell cynllunio a buddsoddi adnoddau. Mae’r Strategaeth yn cynnig cyfle i ganolbwyntio ar sut i geisio taclo’r hyn sy’n effeithio ar iechyd ag anghydraddoldebau iechyd yng Ngwynedd.

Dyma’r meysydd blaenoriaeth ar gyfer 2005-2008:

 • Pobl Hŷn
 • Plant, Pobl ifanc a Rhieni ifanc
 • Clefydau Cylchrediad (clefyd coronaidd, y galon, strôc a chlefyd siwgr)
 • Canser (ysgyfaint, y fron a choluddyn mawr]
 • Anafiadau
 • Grwpiau poblogaeth allweddol eraill [gofalwyr, pobl ddigartref, anableddau dysgu, pobl anabl (nam corfforol ac ar y synhwyrau), pobl ddi-waith a lleiafrifoedd ethnig

Yn ystod y cyfnod mae’r Bartneriaeth wedi cytuno y dylid canolbwyntio ar y canlynol:

 • Ffordd o fyw – alcohol, bwyd a maeth, gweithgaredd corfforol, ysmygu
 • Anafiadau
 • Tai
 • Gwybodaeth
 • Mynediad at Wasanaethau/Cludiant

Cynrychiolwyr y Sector Gwirfoddol ar B artneriaeth Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles Gwynedd

Mantell Gwynedd

Sioned Larsen (ar ran Bethan Russell Williams, Prif Swyddog)


Dogfennau

  Swyddfa Gofrestredig: CAERNARFON
23-25 Y Bont Bridd
Caernarfon
Gwynedd,
LL55 1AB
Ffôn: 01286 672626
e-bost:
ymholiadau@mantellgwynedd.com
Swyddfa Gofrestredig: DOLGELLAU
Yr Hen Orsaf Heddlu
Y Lawnt
Dolgellau
LL40 1SB

Ffôn: 01341 422575
e-bost:
dolgellau@mantellgwynedd.com
 


Gwefan gan Delwedd