ond mantellgwynedd.com
 
Hafan
 

Gwirfoddoli


Ar gael i chi


Ariannu


Hyfforddiant a Digwyddiadau


Swyddi


 

 

facebook
flickr
twitter

Bookmark and Share

Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc


Partneriaeth Strategol Plant a Phobl Ifanc Gwynedd

Partneriaeth Strategol Plant a Phobl Ifanc Gwynedd yw’r bartneriaeth sy’n gyfrifol am hyrwyddo lles, llais a hawliau plant a phobl ifanc Gwynedd yn unol â gofynion Y Ddeddf Plant 2004.

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi mabwysiadu Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn yn 2004 sy’n sail ar gyfer llunio polisïau a strategaethau ar gyfer plant a phobl ifanc yng Nghymru. Maent wedi ymrwymo i sicrhau bod egwyddorion Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn yn cael eu gwireddu ar gyfer pob plentyn a pherson ifanc yng Nghymru. Mae’r egwyddorion hyn wedi cael eu crynhoi ar ffurf saith nod craidd sy’n ymddangos bellach o dan faner newydd sef ‘Cymry Ifanc : Young Wales’.

Saith Nod Craidd Llywodraeth y Cynulliad:

  • Nod craidd 1 - Yn cael dechrau teg mewn bywyd
  • Nod craidd 2 - Yn cael amrywiaeth gynhwysfawr o gyfleoedd addysg a dysgu
  • Nod craidd 3 - Yn mwynhau’r iechyd gorau posibl ac nad ydynt yn cael eu cam-drin, eu fictimeiddio na’u hecsbloetio
  • Nod craidd 4 - Yn cael mynediad i weithgareddau chwarae, hamdden, chwaraeon a diwylliannol
  • Nod craidd 5 - Yn cael eu clywed, eu trin â pharch, a bod eu hil a’u hunaniaeth ddiwylliannol yn cael eu cydnabod
  • Nod craidd 6 - Yn cael cartref diogel a chymuned sy’n cefnogi lles corfforol ac emosiynol
  • Nod craidd 7 - Yn osgoi cael eu rhoi dan anfantais oherwydd tlodi.

Yn ogystal â hyn mae’r Llywodraeth wedi cyhoeddi cynllun gweithredu ar gyfer y pum mlynedd nesaf sy’n ymateb i flaenoriaethau’r Cenhedloedd Unedig ar hawliau’r plentyn - ‘Gwneud Pethau’n Iawn’

Y Nodau Craidd a’r blaenoriaethau yma sy’n llywio gwaith y Partneriaethau Plant a Phobl Ifanc yng Nghymru ac sy’n sail i’r Cynlluniau Plant a Phobl Ifanc a gaiff eu paratoi’n lleol gan bob Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc.

Mabwysiadodd y Bartneriaeth y Confensiwn yn Ionawr 2007 ac mae wedi ymrwymo’i hun yn llawn i hyrwyddo ac i weithredu ar hawliau plant a phobl ifanc Gwynedd. Mewn ymateb i hyn, mae Partneriaeth Strategol Plant a Phobl Ifanc Gwynedd wedi datblygu a chyhoeddi Siarter Hawliau i Blant a Phobl Ifanc Gwynedd sef ‘Hawliau Ni’ sy’n cydfynd â Chonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn.

‘Hawliau Ni’ - Siarter Hawliau Gwynedd
1 Cychwyn Ni - Yr hawl i gael y cychwyn gorau mewn bywyd
2 Addysg Ni - Yr hawl i ddysgu a datblygu sgiliau
3 Iechyd Ni - Yr hawl i fod yn iach
4 Amser Ni - Yr hawl i fwynhau ac i ymlacio
5 Llais Ni - Yr hawl i leisio barn a derbyn parch
6 Diogelwch Ni - Yr hawl i fod yn ddiogel
7 Dyfodol Ni - Yr hawl i ddyfodol da

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth ynghylch strwythur, aelodaeth, gwaith a blaenoriaethau’r Bartneriaeth Strategol Plant a Phobl Ifanc yng Ngwynedd.

  Swyddfa Gofrestredig: CAERNARFON
23-25 Y Bont Bridd
Caernarfon
Gwynedd,
LL55 1AB
Ffôn: 01286 672626
e-bost:
ymholiadau@mantellgwynedd.com
Swyddfa Gofrestredig: DOLGELLAU
Yr Hen Orsaf Heddlu
Y Lawnt
Dolgellau
LL40 1SB

Ffôn: 01341 422575
e-bost:
dolgellau@mantellgwynedd.com
 


Gwefan gan Delwedd