ond mantellgwynedd.com
 
Hafan
 

Gwirfoddoli


Ar gael i chi


Ariannu


Hyfforddiant a Digwyddiadau


Swyddi


 

 

facebook
flickr
twitter

Bookmark and Share

Cronfa Buddsoddi Cymunedol


Cartrefi Cymunedol Gwynedd

Cymdeithas dai yw Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG), wedi ei sefydlu yn 2010 yn dilyn pleidlais ‘ie’ gan denantiaid Cyngor Gwynedd. Mae CCG yn darparu tai a gwasanaethau fforddiadwy ac o safon i denantiaid ac yn ceisio gwneud hynny mewn ffordd sy’n amddiffyn ac yn datblygu diwylliant a threftadaeth ein cymunedau.

Fel landlord cymdeithasol cofrestredig prif bwrpas Cartrefi Cymunedol Gwynedd yw darparu tai rhent fforddiadwy i bobl sydd eu hangen. Rydym yn gorff annibynnol dielw wedi ein cofrestru a’n reoleiddio gan Lywodraeth Cymru. Mae bod yn ddielw yn golygu y byddwn yn rhoi’r holl incwm dros ben yn ôl i mewn i’r buses er mwyn darparu cartrefi a gwasanaethau, a chyflawni ein hamcanion.

Mae gan Cartrefi Cymunedol Gwynedd oddeutu 6,300 o gartrefi ac rydym yn gyfrifol am reoli a chynnal y cartrefi rheiny. Mae rhan helaeth o'n stoc wedi ei leoli ym Mangor, Caernarfon, Pwllheli, Blaenau Ffestiniog, Dolgellau, a Bala ond mae eiddo wedi ei wasgaru ar draws y sir mewn trefi, pentrefi ac ardaloedd gwledig. O fewn y stoc mae tua 400 o gartrefi gwarchod ar gyfer tenantiaid hŷn a bregus.

Gweledigaeth ac Amcanion y Gronfa Buddsoddi Cymunedol

Anelir y Gronfa Buddsoddi Cymunedol at grwpiau cymunedol a mudiadau gwirfoddol sy’n medru dangos y gall grant ddylanwadu’n gadarnhaol ar gymunedau, a gwella safon byw preswylwyr Gwynedd.
Bwriad y Gronfa yw cefnogi, cryfhau a datblygu’r cymunedau a wasanaethir gan Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) drwy hybu un neu fwy o’r amcanion isod:

i.  Gwella ansawdd bywyd tenantiaid a phreswylwyr CCG
ii. Cyfrannu at leihau amddifadedd yn yr ardaloedd mwyaf difreintiedig
iii. Cynyddu cyfleoedd gwaith, datblygiad sgiliau neu gyfleon gwirfoddoli o fewn unigolion a chymunedau, yn arbennig pobl ifanc, a’r rhai sydd dan anfantais, a hybu cyfle cyfartal i bawb
iv. Gwella diogelwch ac atal neu ostwng ymddygiad gwrth gymdeithasol o fewn cymunedau
v. Adnabod ac ymateb i anghenion cymdeithasol, ieithyddol a diwylliannol y gymuned
vi. Hybu buddsoddiad a datblygiad yr economi leol
vii. Annog, gwarchod a chyfoethogi’r amgylchedd
viii. Gweithio mewn partneriaeth
ix. Creu cymunedau cynaliadwy

Mae esiamplau o brosiectau y gall y rhaglen eu cefnogi yn cynnwys (nid yw’r prosiectau a ariennir yn gyfyngiadaol na’n rhagnodol i’r rhestr canlynol);

 Cynllun sy’n cynorthwyo pobl i gael swyddi llawn neu ran amser, swyddi sy’n recriwtio, cefnogi neu’n datblygu gwirfoddolwyr

 Cynllun hyfforddi sy’n dysgu sgil newydd neu roi cymhwyster i bobl, e.e. sgiliau cyfrifiadurol/technoleg ddigidol, ymdrin ag arian, byw yn annibynnol

 Cynllun sydd yn mynd ati i wella iechyd a lles, yn enwedig ar gyfer grwpiau bregus e.e. gweithdai bwyta’n iach, cyrsiau hunan hyder, gweithgaredd/menter ymarfer corff gymunedol newydd

 Sefydlu menter gymdeithasol newydd

 Gwelliannau i adnoddau neu gyfleusterau cymunedol

 Cynlluniau amgylcheddol lleol

 Cynlluniau i atal neu ostwng ymddygiad gwrth gymdeithasol neu droseddu

 Sefydlu gwasanaeth neu weithgaredd newydd y mae ei fawr angen o fewn y gymuned

 Sefydlu cynllun trafnidiaeth bychan, i gynorthwyo pobl sy’n ei chael yn anodd i gyrraedd cyfleoedd oherwydd eu lleoliad

 Cynnig llefydd mewn clybiau ar ôl ysgol, cynlluniau chwarae yn ystod y gwyliau, grwpiau chwarae a methrinfeydd

 Gweithgareddau sy’n hybu gwirfoddoli a denu mwy o bobl newydd i fod yn wirfoddolwyr, e.e. gweithgareddau addysgol, clybiau cinio, sefydlu caffi /siop gymunedol, cynnig adnoddau ar gyfer ymwelwyr, sefydlu menter gymunedol

 Trefnu digwyddiadau – sef digwyddiadau newydd a rhai sydd eisoes yn bodoli na dderbyniodd nawdd gennym o’r blaen, er mwyn gwella cynaladwyedd ariannol y digwyddiad

 Datblygu adnoddau marchnata a gweithgareddau cymunedol e.e. cynhyrchu defnyddiau marchnata/ gwybodaeth/ byrddau gwybodaeth neu daflenni hanesyddol, a ddatblygwyd gan wirfoddolwyr

 Paratoi Cynllun Busnes; talu ffioedd proffesiynol, comisiynu ymgynghorydd busnes ar gyfer menter / gweithgaredd newydd fydd yn gwella cynaladwyedd ariannol, neu ar gyfer grŵp sy’n wynebu trafferthion ariannol

 Astudiaeth ddichonoldeb / gwerthusiad opsiynau; talu am ffioedd ymchwil i ddichonoldeb ac ymarferoldeb menter / gweithgaredd newydd/ talu costau am gynllunio gan Bensaer.

 Asesiad Effeithlonrwydd Egni; talu ffioedd proffesiynol asesu effeithlonrwydd y defnydd o egni mewn adeilad cymunedol a pharatoi adroddiad yn nodi’r camau y dylid eu cymryd i wella perfformiad

Mae’r Gronfa Buddsoddi Cymunedol yn adlewyrchu gweledigaeth ac amcanion strategol a chorfforaethol Cartrefi Cymunedol Gwynedd. Bydd yr holl geisiadau yn cael eu hasesu yn ôl eu haeddiant ac yn ôl eu gallu i gyrraedd a chyflawni amcanion y Gronfa Fuddsoddi Gymunedol.

Gellir gwneud cais am hyd at £10,000 – cyfalaf / refeniw.

I drafod eich prosiect ymhellach neu am becyn cais cysylltwch â Mantell Gwynedd 01286 672 626 neu ymholiadau@mantellgwynedd.com

I lawrlwytho Canllawiau Cronfa Buddsoddi Cymunedol 2015 - 16 - cliciwch yma

I lawrlwytho Ffurflen gais Cronfa Buddsoddi Cymunedol 2015 – 16 - cliciwch yma

Dyddiadau cau derbyn ceisiadau ar gyfer 2015-16 yw :-
31.03.15
30.06.15
30.09.15 (yn ddibynnol ar gyllid ar ôl yn y gronfa)
04.01.16 (yn ddibynnol ar gyllid ar ôl yn y gronfa)

Adolygiad Blynyddol Cronfa Buddsoddi Cymunedol 2013-14 - cliciwch yma

Adolygiad Blynyddol Cronfa Buddsoddi Cymunedol 2012-13 - cliciwch yma

 

 

  Swyddfa Gofrestredig: CAERNARFON
23-25 Y Bont Bridd
Caernarfon
Gwynedd,
LL55 1AB
Ffôn: 01286 672626
e-bost:
ymholiadau@mantellgwynedd.com
Swyddfa Gofrestredig: DOLGELLAU
Yr Hen Orsaf Heddlu
Y Lawnt
Dolgellau
LL40 1SB

Ffôn: 01341 422575
e-bost:
dolgellau@mantellgwynedd.com
 


Gwefan gan Delwedd