Hafan
 

Gwirfoddoli


Ar gael i chi


Ariannu


Hyfforddiant a Digwyddiadau


Swyddi


 

 

facebook
flickr
twitter

Bookmark and Share

Beth


Carol Evans – Swyddog Datblygu Prosiect ‘Gwneud y Cysylltiadau’

Menter a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop a Llywodraeth Cymru yw “Gwneud y Cysylltiadau” sy’n gweithredu yn ardaloedd Cydgyfeirio’r Gorllewin a’r Cymoedd.

Mae agenda Gwneud y Cysylltiadau yn annog gwell cydweithio ar draws sectorau yng Nghymru er mwyn darparu gwasanaethau gwell i ddinasyddion. 

Bydd y Swyddog Datblygu* yn sicrhau gwell mewnbwn gan y trydydd sector i feysydd blaenoriaeth Bwrdd Gwasanaethau Lleol Gwynedd** drwy weithio’n agos a thimoedd cefnogi’r Bwrdd (staff yr awdurdod lleol), aelodau eraill o staff yn y Cynghorau Gwirfoddol Sirol a mudiadau lleol yn y Trydydd Sector.

Mae amcanion menter ‘Gwneud y Cysylltiadau’ yn cynnwys nifer o feysydd gwaith gwahanol:

  • Gwella dealltwriaeth a gwybodaeth o rôl partneriaid (yn y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r Trydydd Sector) a’r cydweithredu rhyngddynt
  • Cefnogi trefniadau partneriaethau newydd er mwyn darparu gwasanaethau, gan gynnwys partneriaid o’r sector cyhoeddus, y sector preifat a’r Trydydd Sector
  • Cynyddu gallu, effeithiolrwydd a chynaliadwyedd y Trydydd Sector i alluogi’r sector i gymryd rhan fwy gweithgar mewn dylunio a darparu gwasanaethau cyhoeddus
  • Datblygu gwell systemau a strwythurau i sicrhau bod ‘Llais y Dinesydd’ wrth wraidd dylunio a darparu gwasanaethau cyhoeddus

**Blaenoriaethau  Bwrdd Gwasanaeth Lleol Gwynedd :  - Strategaeth Gymunedol 2011 -  Gwella Gwynedd Gyda’n Gilydd - (www.gwyneddarycyd.org.uk)

* Carol Evans,  Swyddog Datblygu Prosiect  “Gwneud y Cysylltiadau” Gwynedd -  carol@mantellgwynedd.com

  Swyddfa Gofrestredig: CAERNARFON
23-25 Y Bont Bridd
Caernarfon
Gwynedd,
LL55 1AB
Ffôn: 01286 672626
e-bost:
ymholiadau@mantellgwynedd.com
Swyddfa Gofrestredig: DOLGELLAU
Yr Hen Orsaf Heddlu
Y Lawnt
Dolgellau
LL40 1SB

Ffôn: 01341 422575
e-bost:
dolgellau@mantellgwynedd.com
 


Gwefan gan Delwedd