Hafan
 

Gwirfoddoli


Ar gael i chi


Ariannu


Hyfforddiant a Digwyddiadau


Swyddi


 

 

facebook
flickr
twitter

Bookmark and Share

Swyddi

 

 

Dim swyddi ar hyn o bryd

Swydd: Cynorthwydd Prosiect

Mudiad: Cwmni Cofis Bach

Cyflog: £20,202 pro rata

Lleoliad: Caernarfon

Gwybodaeth gryno:
Cytundeb tan diwedd Medi 2017
Swydd 22 awr yr wythnos

Am fwy o fanylion cysylltwch â Gerallt Hughes ar gerallthughes@outlook.com /07765655848


Swydd: Aelod o Bwyllgor

Mudiad: Fforwm Defnyddwyr Gwasanaeth, Teuluoedd a Gofalwyr Gogledd Cymru

Gwybodaeth gryno:
Mae'r fforwm sydd wedi'i sefydlu er mwyn casglu sylwadau a phryderon pobl sy'n defnyddio neu wedi defnyddio, cyfleusterau camddefnyddio sylweddau a/neu iechyd meddwl, yn ogystal â'u gofalwyr neu eu teuluoedd. Mae'r fforwm yn gweithredu fel sianel rhyngddyn nhw a'r cyrff statudol perthnasol.

Mae'r aelodau'r pwyllgor yn ymwneud â gwaith arwain, datblygu a llunio'r mudiad yn ogystal â rheoli sut caiff ei weinyddu. Fel aelod o'r pwyllgor byddwch chi'n chwarae rhan hanfodol yn y tim sy'n llywio'r fforwm a byddwch chi'n gyd-gyfrifol am ei wethredoedd a'i faterion.

Datganiad diddordeb

Mae angen paratoi a chyflwyno'r holl ddatganiadau o ddiddordeb yn ysgrifenedig erbyn yr 31ain o Fawrth 2017 a'u hanfon: trwy e-bost at: caniad@caniad.org.uk neu at: Audrey.Edwards@probation.gsi.gov.uk
Trwy'r post at:
Audrey Edwards, Ysgrifenyddes, Fforwm Defnyddwyr Gwasanaeth, Teuluoedd a Gofalwyr Gogledd Cymru, Canolfan Dawn, 35-37 Rhodfa'r Tywysog, Bae Colwyn, LL29 8PD


Swydd: Cydlynydd Lles y Gymuned

Mudiad: Tan y Maen

Cyflog: £10 - £12.50 yr awr

Lleoliad: Canolfan Lles Tan y Maen, Blaenau Ffestiniog

Gwybodaeth gryno:
Oriau gwaith: 14 awr yr wythnos
Cytundeb: Cytundeb 6 mis i gychwyn

Am fanylion pellach:

Dylid gwneud ceisiadau drwy anfon CV diweddar a llythyr eglurhaol at phil.tanymaen@btinternet.com

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 31 Mawrth 2017.


Swydd: Cynorthwyydd Cyffredinol

Mudiad: Gisda

Cyflog: £7.85 yr awr

Lleoliad: Caffi Te a Cofi, Caernarfon

Gwybodaeth gryno: Rydym yn chwilio am unigolyn i weithio yn ein caffi fel cynorthwyydd cyffredinol. Yn ddymunol gyda thrwydded gyrru llawn a dros 25 ond all cael ei drafod os ddim.
Hyd at 37 awr mewn cyfnodau prysur ac yn ddibynnol ar yr unigolyn.

Manylion pellach: Cysylltwch os oes gennych ddiddordeb 01286 671153 lyndsey@gisda.co.uk neu rhowch neges drwy facebook.


Swydd: Cydlynydd Camddefnyddio Sylweddau

Mudiad: Caniad - Gwynedd ac Ynys Môn

Cyflog: £18,500 y flwyddyn pro rata (£14,800)

Lleoliad: Bangor

Gwybodaeth gryno: Mae Caniad yn brosiect yng ngogledd Cymru ar gyfer cynnwys gofalwyr a defnyddwyr gwasanaeth iechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau, ac mae’n cael ei reoli ar y cyd gan CAIS a Hafal.

O fewn y prosiect, rydym yn chwilio am gydlynydd i ddod â phobl ynghyd sydd wedi cael profiad diweddar o ddefnyddio gwasanaethau camddefnyddio sylweddau. Yn y rôl hon, byddwch yn cefnogi fforymau i recriwtio a chefnogi aelodau newydd, a helpu i hwyluso mecanweithiau lle gallant rannu eu profiadau a chyfrannu at gynllunio a gwerthuso’r gwasanaeth yn y dyfodol.

Gyda phrofiad amlwg o weithio gyda grwpiau sydd dan anfantais, bydd gennych ddealltwriaeth gadarn o wasanaethau camddefnyddio sylweddau, a dealltwriaeth o’r manteision a’r heriau a geir wrth gynnwys gofalwyr a defnyddwyr gwasanaeth. Bydd angen trwydded yrru lawn arnoch a cherbyd at eich defnydd hefyd, ac mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol.

30 awr yr wythnos

Manylion pellach: Dim ond ceisiadau sy’n cael eu cyflwyno ar ffurflen gais CAIS a dderbynnir.
Rhaid i chi fynd i’r dudalen swyddi gwag ar wefan CAIS i gael ffurflen gais a disgrifiad swydd –www.cais.co.uk

Dylid dychwelyd ceisiadau llawn i: laura.roberts@cais.co.uk
Neu i Adran AD CAIS, 12 Sgwâr y Drindod, Llandudno LL30 2RA (Ffôn 01492 863000)


Swydd: 'Transitioner' i Brosiect 'Voyager'

Mudiad: Age Connects Canol Gogledd Cymru

Cyflog: £15,279 (pro rata o £24,000)

Gwybodaeth gryno:
Contract 2 flynedd
21 awr yr wythnos
Angen cymhwyster cwnsela

Am fwy o fanylion cysylltwch: 01745 816947 neu enquiries@acnwc.org


Swydd: Hwylusydd Prosiect Fforwm

Mudiad: Age Connects Canol Gogledd Cymru

Cyflog: £16,052 pro rata

Lleoliad: Llandudno

Gwybodaeth gryno:
13 awr yr wythnos
Siaradwr Cymraeg yn ddymunol

Am fwy o wybodaeth: 01745 816947 neu enquiries@acnwc.org


Swydd: Hwylusydd Grwp Siediau Dynion

Mudiad: Canolfan Tan y Maen

Cyflog: £10 yr awr

Lleoliad: Blaenau Ffestiniog a Dolgellau

Gwybodaeth gryno: Mae Canolfan Lles Tan-y-Maen yn chwilio mewn i recriwtio person i fod yn Hwylysudd ar gyfer grwp Siediau Dynion i gydlynu gyda ei priosect Siediau Dynion newydd fydd yn seiliedig ym Mlaenau Ffestiniog a Dolgellau.

Byddwch hefyd yn datblygu ffyrdd llwyddiannus fydd yn cynyddu, fydd yn cynnal ac yn cymryd rhan tra yn rheoli arian o fewn cyllideb, archwylio cynaliadwyedd ac yn sicrhau rhaglen gwerthuso ar gyfer defnyddwyr cryf.

£10 yr awr ar gyfer mwyafrif hyd at 12 awr yr wythnosol. Mae’r deiseb ei hun ar term sefydlog ar gyfer y 6 mis gynta gyda 3 mis gya ar term cyfnod prawf. Mae’r cyllid ar gyfer y post hwn yn dod i ben ar ddiwedd mis Rhagfyr 2017.

Manylion pellach: Derbynnir ceisiadau gan CV i’r cyfeiriad e-bost isod.

Am fwy o gwybodaeth cysylltwch â Canolfan lles Tan-y-Maen unai trwy ebost sef : Tanymaen@btinternet.com neu ffoniwch Phil Griffiths ar 07964 858095.

Cewch gwybodaeth am disgrifiad gwaith llawn a manyldeb person bydd ar gael neu fydd yn gael ei yrru fel meant yn gofyn. Bydd holl ymgeisiwyr yn gorfod mynd trwy gwyriad deiseb DBS llawn ar gyfer y post hwn.


Swydd: Cyfarwyddwr

Mudiad: CAIM

Cyflog: Ni roddir tâl ond fe delir costau teithio a threuliau rhesymol

Gwybodaeth gryno: Ydych chi wedi cael profiad o drallod meddwl neu salwch meddwl o gwbl? Oes gennych chi’r sgiliau a’r ymrwymiad i’n galluogi i gyrraedd ein potensial llawn?
Os felly fe hoffem glywed gennych chi.

Er mwyn i ni barhau i dyfu a chynnal ein hansawdd a’n hymrwymiad i rymuso defnyddwyr gwasanaeth, rydyn ni’n chwilio’n barhaus am Gyfarwyddwyr a all sicrhau ein bod yn parhau i gael ein harwain, a’n bod yn gynrychioliadol o’r pobl rydym yn eu gefnogi.

Hyd yma fe seiliwyd ein llwyddiant ar ymrwymiad a brwdfrydedd y rheiny sydd wedi gweithio fel Cyfarwyddwyr i ni yn ein hardaloedd.

Rydyn ni’n chwilio am Gyfarwyddwyr sydd â gweledigaeth strategol a chreadigrwydd, ac yn mwynhau sialens. Os teimlwch chi mai chi yw’r person hwnnw ac fe allwch ymrwymo i 6 – 8 o gyfarfodydd y flwyddyn, yna cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda.

Ni roddir tâl am fod yn Gyfarwyddwr ond fe delir costau teithio a threuliau rhesymol, fe gewch gefnogaeth yn eich rôl ac fe roddir unrhyw dysgu a datblygu a fydd ei angen.

Manylion pellach: I gael gwybodaeth bellach cysylltwch â Rheolwr y Cynllun, Gareth Owen ar (01248) 671 223 neu e-bost: admin@mhas.co.uk


Swydd: Ymddiriedolwyr

Mudiad: Unllais

Gwybodaeth gryno: Mae Unllais yn chwilio am aelodau newydd ar gyfer ei Fwrdd Ymddiriedolwyr. Gan weithio ledled Gogledd Cymru mae Unllais, fel sefydliad elusennol, yn gweithio er budd pobl sy’n profi problemau iechyd meddwl drwy gynorthwyo gwaith sefydliadau’r trydydd sector, defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr sy’n ymgymryd â darparu gwasanaethau.
Mae gwasanaethu fel ymddiriedolwr yn gyfle gwerth chweil i wirfoddoli, i rywun roi rhywbeth yn ôl i’w cymuned ac i fod yn hapus i rannu eu sgiliau a’u profiad yn enwedig mewn
• cynllunio busnes
• personél/rheolaeth
• Adnoddau Dynol a
• rheolaeth ariannol.

Mae elusennau’n wynebu mwy o heriau nag erioed heddiw o ran cyflenwi eu hamcanion a bodloni anghenion eu buddiolwyr. Mae Unllais, er mwyn wynebu’r heriau sydd o’n blaen ac wrth feddwl y tu hwnt i’r gorwelion presennol ac ymestyn sgôp yr hyn a wnawn ni, yn ceisio adeiladu ar ei lwyddiannau a’i gyflawniadau.

Mae’r sefydliad yn darparu cwrs cynefino, cymorth a hyfforddiant i’w Ymddiriedolwyr a byddai’r Bwrdd yn croesawu llythyr yn mynegi diddordeb ynghyd â CV gan unrhyw un a fyddai’n dymuno dod yn Ymddiriedolwr.

Manylion pellach: Gofynnir i bobl sydd â diddordeb mewn bod yn ymddiriedolwr i Unllais anfon eu llythyrau o ddiddordeb a’u CV at Joan Doyle, Cyfarwyddwr Gwasanaethau, Unllais 42 Glanrafon, Bangor, Gwynedd LL57 1LH neu e-bost director@unllais.co.uk.

Ffoniwch 07766183275 i gael trafodaeth anffurfiol

 


Swydd: Aelodau Bwrdd

Mudiad: Cymorth i Ferched Bangor

Cyflog: Gwirfoddoli

Lleoliad: Bangor

Gwybodaeth gryno: Yr ydym yn chwilio am fewnywod sydd yn frwd dros ddod a thrais i fenywod i ben i ymuno a’n Bwrdd Ymddiriedolwyr. Yn benodol, yr ydym yn chwilio am fenywod sydd a’r sgiliau a profiad canlynol:

Sgiliau cyllidebol / codi arian;
Grant SPPG;
Rheolinewid;
Y gyfraith;
Llywodraethu; a
Cyfryngau / hysbysebu.

Manylion pellach: Am fwy o wybodaeth neu i gofrestru eich diddordeb, cewch cysylltu a’r Cydlynydd, Chris Ewing, ar 0148 679052 neu drwy ebostio: chris@bangorwomensaid.org

 

 

 

 

  Swyddfa Gofrestredig: CAERNARFON
23-25 Y Bont Bridd
Caernarfon
Gwynedd,
LL55 1AB
Ffôn: 01286 672626
e-bost:
ymholiadau@mantellgwynedd.com
Swyddfa Gofrestredig: DOLGELLAU
Yr Hen Orsaf Heddlu
Y Lawnt
Dolgellau
LL40 1SB

Ffôn: 01341 422575
e-bost:
dolgellau@mantellgwynedd.com
 


Gwefan gan Delwedd