ond mantellgwynedd.com
 
Hafan
 

Gwirfoddoli


Ar gael i chi


Ariannu


Hyfforddiant a Digwyddiadau


Swyddi


 

 

facebook
flickr
twitter

Bookmark and Share

StaffBethan Russell Williams - Prif Swyddog
Swyddfa: Caernarfon
Oriau Gwaith - Llawn Amser

Yn wreiddiol o Lanbedrog ym Mhen Llŷn, mynychodd Bethan ysgol Gynradd Llanbedrog ac Ysgolion Uwchradd Pwllheli. Mynychodd Brifysgol Cymru, Aberystwyth rhwng 1984 a 1989 gan lwyddo i raddio ddwywaith B.A. (anrhydedd) mewn Llenyddiaeth ac Iaith Gymraeg ym 1987 ac LL.B (anrhydedd) yn Y Gyfraith ym 1989. Mynychodd Coleg Y Gyfraith yng Nghaer yn dilyn hyn, ac wedyn cyfnod o hyfforddiant fel cyfreithwraig. Mae Bethan wedi gweithio yn y sectorau preifat, cyhoeddus a gwirfoddol yng Nghymru dros yr ugain mlynedd ddiwethaf.

Erbyn hyn mae Bethan yn byw yn Nyffryn Nantlle gyda'i gŵr John ble mae'r ddau yn mwynhau'r awyr agored a mynydda. Llwyddodd Bethan i gerdded y cyfan, 177 milltir, o Glawdd Offa mewn wyth diwrnod ym 2011, a hefyd llwyddodd i gwblhau Marathon Llundain yr un flwyddyn. Ar y ddau achlysur cododd swm sylweddol o arian at elusen Cŵn Tywys Gwynedd.

Mae'n wirfoddolwraig frwd gyda Chŵn Tywys Gwynedd ac mae yn frwdfrydig dros y sector gymunedol a gwirfoddol yng Nghymru.

Bethan Russell Owen

Tîm Gwasanaethau

Delyth Vaughan - Uwch Swyddog Datblygu a Gwasanaethau
Swyddfa: Caernarfon a Dolgellau
Oriau Gwaith -
Llawn Amser


Daw Delyth yn wreiddiol o Bandy Tudur yn sir Conwy ble mynychodd Ysgol Gynradd Bro Cernyw ac yna Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Llanrwst. Ymunodd â Mantell Gwynedd fis Ionawr 2006 wedi cyfnod o weithio fel Swyddog Datblygu i Gwmni Tabernacl Bethesda ar gynllun cymunedol ‘Pesda Roc’. Mae swydd Delyth yn benodol yn arwain y Tîm Datblygu a Gwasanaethau o fewn Mantell Gwynedd, yn delio ag ymholiadau grantiau amrywiol gan grwpiau gwirfoddol a chymunedol, gweinyddu a rheoli cronfeydd grantiau, trefnu rhaglen hyfforddiant i’r trydydd sector yn ogystal â gwaith datblygu gyda grwpiau.

Graddiodd o Brifysgol Cymru Bangor ym 2003 gyda gradd gydanrhydedd yn y Gymraeg a Cherddoriaeth. Tra’n gweithio fel Swyddog Datblygu cafodd Delyth ei hethol ar Fwrdd Celfyddydau Gwirfoddol Cymru ac yn aelod o Grŵp Cyswllt y sector wirfoddol. Bu Delyth yn Llywydd Urdd Gobaith Cymru rhwng 2008-09 ac yn ei hamser sbâr (prin!) mae’n gwirfoddoli neu’n canu gyda Chôr Seiriol. Mae Delyth yn Ysgrifennydd Cymdeithas Cerdd Dant Cymru ac yn Drysorydd Fforwm Celfyddydau Gwynedd ac Uwch Adran yr Urdd Bangor. Mae’n aelod o Bwyllgor Apêl Dyffryn Ogwen tuag at godi arian at Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Eryri 2012 ac yn aelod o Bwyllgor Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Ogwen ble mae hi’n gyfrifol am dlysau’r ‘Steddfod.

 

SROI

Dr Adam Richards, Ymgynghorydd Cyfrifon Cymdeithasol
Swyddfa: Caernarfon
Oriau Gwaith – Llawn amser

 

Eleri Lloyd – Swyddog Datblygu SROI Trydydd Sector
Swyddfa: Caernarfon a Dolgellau
Oriau Gwaith - Llawn Amser


Yn enedigol o Lan Ffestiniog mae Eleri wedi dychwelyd i’r ardal ar ôl treulio blynyddoedd yn Ne Affrica ac yng Nghanolbarth Cymru. Fe raddiodd Eleri yn yr Ysgol Fusnes yn Aberystwyth yn 2004 ac yn ddiweddar wedi llwyddo ar gael Tystysgrif Broffesiynol mewn Addysg i Raddedigion.

Ar ôl gadael y Brifysgol mae Eleri wedi gweithio yng Ngholeg Harlech am gyfnod fel Swyddog Datblygu Prosiectau cyn treulio 3 blynedd yn Ne Affrica ar fferm ac yn rhedeg bwyty. Wedi dychwelyd fe barhaodd ei chyfnod o fewn yr adran addysg drwy ymuno a Grŵp Llandrillo yn gweithio i ddarparu addysg o fewn cymunedau gwledig. Mae hi wedi gweithio o fewn ddwy fenter gymdeithasol sef Menter Aberystwyth a Deudraeth Cyf. Wedi blwyddyn a hanner yn gweithio ar brosiect Cymunedau Mentrus, mae hi’n parhau gyda ni fel swyddog Datblygu Prosiectau i’r cwmni.
Mae Eleri yn aelod o Gôr Rhiannedd y Moelwyn, ac yn aelod o’r pwyllgor. Mae hi hefyd yn drysorydd i Gyfeillion Ysgol Bro Cynfal ac yn un o Lywodraethwyr yr ysgol. Yn ei hamser sbâr mae hi’n hoffi crwydro gyda’i mab Cobie, darllen, a chadw’n heini.

 

 

Tîm Cyllid a Gweinyddol

Ceren Williams - Dirprwy Brif Swyddog a Phennaeth Tîm Cyllid a Gweinyddu
Swyddfa: Caernarfon
Oriau Gwaith - Llawn Amser

Ymunodd Ceren â Mantell Gwynedd ym 2001 ar ôl gweithio am 9 mlynedd gyda Cyfle Cyf, elusen gofrestredig sydd yn cynnig hyfforddiant yn niwydiant ffilm a theledu yng Nghymru, drwy ddefnyddio arian Ewrop ac S4C. Cychwynnodd Ceren ei gyrfa yn yr 80au yn gofalu am gyllid y cynllun gwaith Antur Ieuenctid Gwynedd, oedd yn cael ei ariannu gan arian cyhoeddus.

Mae Ceren yn aelod o’r ‘Association of Accounting Technicians’, ac mae ganddi NVQ level 4 mewn Cyfrifon, astudiwyd yng Ngholeg Llandrillo.

Mae ganddi dros 20 mlynedd o brofiad ym maes cyllid â mudiadau elusennol. Mae’n brofiadol yn gofalu am gyllid Ewrop, Loteri, y Cynulliad ac arian cyhoeddus.

Mae Ceren wedi cael profiad helaeth o wirfoddoli fel trysorydd gyda mudiadau gwirfoddol lleol. Mae Ceren yn mwynhau gwirfoddoli gyda Phapur Dre Caernarfon. Ei phrif ddiddordebau yw darllen, cadw’n heini a mynd i’r Sinema ac i’r theatr.

 

Tracy Williams – Cynorthwy-ydd Cyllid
Swyddfa: Caernarfon
Oriau Gwaith -
Rhan Amser

Ymunodd Tracy gyda Mantell Gwynedd ddechrau Gorffennaf 2012, fel Cynorthwy-ydd Cyllid ar ôl gwella ei haddysg trwy Goleg Menai.

Cyn hynny, bu yn gweithio fel Cynorthwy-ydd  Meithrin am 7 mlynedd.

Ar hyn o bryd mae Tracy yn astudio tuag at “Association of Accounting Technicians” yng Ngholeg Menai, Bangor, ar ôl llwyddo i gwblhau cwrs “Sage” a chwrs cadw cyfrifon.   Yn ogystal mae hi hefyd wedi cyflawni cwrs “ECDL hanfodol ac ychwanegol”.

Mae Tracy yn mwynhau treulio ei hamser hamdden gyda'i theulu, cymdeithasu, cadw’n heini a mynd ar wyliau.

 

Bronwen Rowlands - Swyddog Gweinyddol
Swyddfa: Caernarfon
Oriau Gwaith - Llawn Amser

Cychwynnodd Bronwen ei gyrfa gyda Chyngor Gwlad Gwynedd yn 1977 pan ei phenodwyd fel Clerc/Teipydd i'w swyddfa yn Nolgellau, a buodd yn y swydd am saith mlynedd.

Yn 1992 cafodd ei phenodi fel Swyddog Gweinyddol gyda'r Cyngor Gwlad, eto yn Nolgellau hyd ddiwedd Mawrth 1997. Yn ystod y cyfnod yma cafodd Cyngor Gwlad Gwynedd ei ail enwi'n Gwasanaethau Gwirfoddol Gwynedd.

Ar 1af Ebrill 1997, yn dilyn ad-drefnu Llywodraeth Leol, fe newidiwyd Gwasanaethau Gwirfoddol Gwynedd i Mantell Gwynedd. Symudwyd y swydd Swyddog Gweinyddol llawn amser i Gaernarfon ble mae Bronwen wedi ei lleoli heddiw.

 

Ellen ap Dafydd – Cynorthwy-ydd Gweinyddol
Swyddfa: Dolgellau
Oriau Gwaith - Rhan Amser

Penodwyd Ellen yn Gynorthwy-ydd Gweinyddol yn Swyddfa Mantell Gwynedd Dolgellau ym mis Ebrill 2010.

Yn dilyn cyfnod yn astudio cwrs NVQ Lefel 3 dwyieithog mewn Gweinyddiaeth Busnes yng Ngholeg Meirion/Dwyfor, Dolgellau bu Ellen yn gweithio i Gyngor Gwynedd am gyfnod o naw mlynedd gan gychwyn fel Cymhorthydd Gweinyddol yn Swyddfa'r Lawnt, Dolgellau . Bu’n gweithio ar nifer o ddatblygiadau o fewn y Cyngor gan gynnwys Cynllun Budd-dal Trosiannol, Cynllun Lleoli Oedolion a Chynllun Teleofal.

Mae Ellen yn mwynhau gwau, mynychu nosweithiau cymdeithasol e.e. noson cwis ac mae’n gwirfoddoli fel ysgrifenyddes i dri mudiad yn ei chymuned.

 

Tracy Lynne Rotheram - Cynorthwy-ydd Gweinyddol
Swyddfa: Caernarfon
Oriau Gwaith -
Rhan amser

Penodwyd Tracy fel Cynorthwy-ydd Gweinyddol i'r Uned Defnyddwyr ym mis Mai 2002 yn dilyn cwrs NVQ 2 ym Musnes a Gweinyddiaeth yng Ngholeg Menai. Pan ddaeth y cynllun Uned Defnyddwyr i ben ym mis Mawrth 2006 symudodd Tracy i weithio fel gweinyddwraig i'r Adran Grantiau, Iechyd, Gofal a Lles a'r Ganolfan Wirfoddoli. Mae Tracy ar hyn o bryd yn astudio tuag at Ddiploma NVQ 3 mewn Busnes a Gweinyddiaeth.

Mae Tracy yn mwynhau treulio ei hamser sbâr yn darllen, garddio, carafanio, gwneud cardiau a threulio amser hefo'i wyrion. Mae hi hefyd yn gwirfoddoli efo Llygaid Maesincla, grŵp lleol sy'n gweithio i godi ymwybyddiaeth am sut i atal trosedd a chodi arian i gael camerâu CCTV yn yr ardal. Mae Tracy yn ysgrifennydd i'r grŵp ac yn mynychu cyfarfodydd a chymryd rhan mewn trefnu digwyddiadau codi arian.

 

 

Tîm Canolfan Gwirfoddolwyr

Carwyn James Humphreys –  Cydlynydd Canolfan Gwirfoddoli Gwynedd
Swyddfa:- Caernarfon
Oriau Gwaith - Llawn Amser

Ymunodd Carwyn â Mantell Gwynedd ym mis Awst 2010 fel Hwylusydd Plant a Phobl Ifanc.

Yn hanu o Ddyffryn Nantlle, mynychodd Carwyn ysgolion cynradd ac uwchradd Penygroes ac yna Prifysgol Cymru, Bangor ble graddiodd ym 2008 gyda gradd gydanrhydedd mewn Ieithoedd Tramor Modern. Ym 2009 bu'n fyfyriwr ar gwrs dysgu fel athro uwchradd. Daw i'r swydd wedi nifer o brofiadau yn y maes plant a phobl ifanc megis fforymau ieuenctid lleol a chenedlaethol. Bu Carwyn yn cynrychioli plant a phobl ifanc Gwynedd ar y Ddraig Ffynci (Cynulliad i Blant a Phobl Ifanc Cymru) a chafodd y fraint o gynrychioli plant a phobl ifanc Cymru yn ystod penwythnos yr UKYP (United Kingdom Youth Parliament) ym 2002. Mynychodd nifer o gyfarfodydd o Bartneriaeth Plant a Phobl Ifanc Gwynedd fel person ifanc ar ran y fforymau a bu hefyd yn gweithio i'r gwasanaeth ieuenctid a phrosiect Clywed.

Ei brif ddiddordebau yw cadw'n heini, gwrando ar gerddoriaeth a thrafeilio. Mae Carwyn yn gwirfoddoli fel un o aelodau bwrdd rheoli Cofis Bach. Mae hefyd yn wirfoddolwr brwd ac yn gadeirydd pwyllgor Cymru Pride Wales sydd yn trefnu digwyddiadau codi arian a gŵyl balchder ar gyfer y gymuned hoyw a'r gymuned ehangach yng Ngogledd Cymru.

 


Gwenllian Glyn Dafydd - Swyddog Gwirfoddoli
Swyddfa: Caernarfon
Oriau Gwaith - Llawn amser

Mae Gwenllian yn wreiddiol o Fethesda ac yn dal i fyw yno – wrth ei bodd!
Graddiodd Gwenllian o Brifysgol Caerdydd yn 2011 hefo gradd mewn Athroniaeth, Moeseg a Gwleidyddiaeth. Ers hynny mae Gwenllian wedi bod yn gweithio fel cydlynydd digwyddiadau i Pesda Roc a Pontio. Cafodd gyfle i weithio’n agos hefo gwirfoddolwyr wrth wneud hyn a mae’n ymwybodol o’r gwahaniaeth y mae gwirfoddoli yn medru ei wneud i fywydau pobl. Mi wnaeth Gwenllian dreulio cyfnod fel gweithiwr ieuenctid ym Methesda hefyd.

Mae Gwenllian yn mwynhau teithio, ac wedi crwydro llawer o wledydd Ewrop. Blwyddyn ddiwethaf cafodd brofiad bythgofiadwy o fynd i India, ac mae gan Gwenllian lond ty o bethau Indian, ac wrth ei bodd yn coginio cyri! Bydd Gwenllian yn aml yn gwirfoddoli mewn gigs a gwyliau lleol ac yn ffan mawr o gerddoriaeth Cymraeg.

Mae Gwenllian yn edrych ymlaen at y sialens o weithio hefo Mantell – aci wedi cael croeso mawr yma ac yn gobeithio y gall gyfrannu at y gwaith da y maent yn ei wneud.

 


Tîm Iechyd a Gofal Cymdeithasol


Sioned Llwyd Larsen - Hwylusydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Swyddfa: Caernarfon
Oriau Gwaith -
Llawn Amser

Penodwyd Sioned i’w swydd ym Medi 2004 o dan y Cynllun Codi Pontydd Cadarn , cynllun a gefnogwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Mae wedi gweithio mewn amryw o feysydd dros y blynyddoedd yn y sector gwirfoddol yn ogystal â’r sector statudol. Roedd ei gwaith yn cynnwys dysgu a hyfforddi oedolion mewn coleg addysg bellach, rheolwr datblygu partneriaethau, gwaith ymchwil a datblygu ynghyd â nifer o feysydd eraill.

Yn enedigol o’r Parc ger y Bala mae ganddi adnabyddiaeth dda o Wynedd a’i anghenion. Mae ganddi ddiddordeb byw yn y maes y mae’n gweithio ynddo ac wedi gweld budd personol o newid ei ffordd o fyw a gwneud mwy o ymarfer corff

 

Rhian Wyn Griffiths, Swyddog Cyswllt Cymunedol
Swyddfa: Caernarfon
Oriau Gwaith - Llawn amser

 


Cynllun Ffrindia'


Carys Williams Rheolydd Prosiect Ffrindia'
Swyddfa: Caernarfon
Oriau Gwaith - Llawn Amser

Penodwyd Carys yn Rheolwr Cynllun Ffrindia yn Rhagfyr 2011. Mynychodd Carys Brifysgol Bangor fel myfyriwr aeddfed gan raddio yn 1996. Ers hynny mae wedi gweithio yn y trydydd sector gyda Gwasanaeth Adfocatiaeth Gogledd Cymru a Menter Fachwen cyn dod i weithio i Mantell Gwynedd ym 2003. Bu yn gyfrifol am nifer o brosiectau o fewn Mantell Gwynedd, a chyn cychwyn ar ei gwaith gyda Chynllun Ffrindia' bu'n swyddog ar gynllun Y Porth Ymgysylltu.

Yn wreiddiol o gyrion y Lôn Goed, yn Nwyfor mae Carys wedi ymgartrefu ym Mhenygroes ers rhai blynyddoedd. Mae'n ymddiddori yn lleol drwy fod yn drysorydd Pwyllgor Neuadd Goffa Penygroes a phapur bro lleol, LLEU. Ers blynyddoedd mae wyneb Carys wedi bod yn gysylltiedig ag Urdd Gobaith Cymru yn rhanbarth Eryri, ac ar hyn o bryd mae'n edrych ymlaen at yr Eisteddfod Genedlaethol yn Eryri yn 2012.

Yn ei amser hamdden darllen yw ei phrif' ddiddordeb gyda mwynhau gwyliau yn carafanio yn ail eithaf agos.

 

Alan Rhys Thomas - Cydlynydd Cynllun Ffrindia’ – Arfon
Swyddfa: Caernarfon
Oriau Gwaith - Llawn Amser

Ymunodd Alan â Mantell Gwynedd ddiwedd Gorffennaf 2013 fel Cydlynydd Gwirfoddolwyr Cynllun Ffrindia’ i ardal Arfon tra bod Nia ar ei chyfnod mamolaeth.

Yn enedigol o Ffostrasol, Ceredigion ac mae wedi ymgartrefu yn y gogledd ers 2001 pan symudodd o Aberystwyth lle roedd yn gweithio yn y Llyfrgell Genedlaethol. Nawr yn byw ym Mhont-rug gyda ei wraig Mari a’i gi hoffus Nanw ar ôl cyfnod yn byw gerllaw yn Llanrug.

Yn mwynhau chwaraeon o bob math yn enwedig rygbi a Scarlets yw ei hoff dîm. Mae’n hoff hefyd o gerdded llwybrau mynyddoedd Cymru a chymdeithasu (mynd mas).

 

Dawn Thomas – Cydlynydd Cynllun Ffrindia’ - Dwyfor
Swyddfa: Caernarfon
Oriau Gwaith - Llawn Amser

Penodwyd Dawn fel Cydlynydd Gwirfoddolwyr Cynllun Ffrindia yn Ionawr 2012. Wedi graddio mewn cerddoriaeth yng Ngholeg Cerdd a Drama Cymru ac ennill ei thystysgrif addysg yng Ngholeg Y Normal Bangor cychwynnodd ei gyrfa fel athrawes Gynradd. Ym 2001 newidiodd ei gyrfa i reoli prosiectau technoleg gwybodaeth a chyfathrebu. Cafodd ei chyflogi gan Niace Dysgu Cymru i weithio ar y cyd gyda Sefydliad Y Merched i gynnig a chynnal hyfforddiant cyfrifiadurol. Yn dilyn hynny bu’n gweithio gyda Deudraeth Cyf, menter gymdeithasol am 5 mlynedd hyd at ddiwedd 2011 lle bu’n rheoli’r cynllun Dyfodol Digidol ac yn cydlynu’r cynllun Hyfforddiant Darlledu. Ei phrif faes yw hyfforddi a threfnu, cafodd ei henwebu fel tiwtor y flwyddyn 2 flynedd yn olynol.

Yn wreiddiol o Llan Ffestiniog, mae Dawn erbyn hyn yn byw ym Mhenrhyndeudraeth efo'i gŵr Gareth. Yn ei hamser hamdden mae hi'n ymddiddori mewn cerddoriaeth, gwaith llaw a threulio amser efo'i theulu. Mae Dawn yn aelod brwd o wahanol bwyllgorau yn y gymuned, yn cynnwys yr Eisteddfod leol a phwyllgor i lywio dathliadau 200 mlynedd y Cob.

 

Mirain Roberts – Cydlynydd Cynllun Ffrindia’ – Meirionnydd
Swyddfa: Dolgellau
Oriau Gwaith: Llawn Amser

Ymunodd Mirain â Mantell Gwynedd diwedd Ebrill 2007 yn hyrwyddo gwirfoddoli ymysg ieuenctid a rhoi gwybodaeth iddynt am y cyfleoedd gwirfoddoli ar gael yng Ngwynedd. Ymunodd â Thîm Ffrindiau’ yn Ebrill 2014 i weithio a cefnogi gwirfoddolwyr a’i cyfeillio â unigolion ym Meirionnydd.

Un o brif diddordebau Mirain yw canu mewn corau. Hefyd yn mwynhau gwylio rygbi a cymdeithau ac yn hoff iawn o fwyta allan.

 

 

 

   
  Swyddfa Gofrestredig: CAERNARFON
23-25 Y Bont Bridd
Caernarfon
Gwynedd,
LL55 1AB
Ffôn: 01286 672626
e-bost:
ymholiadau@mantellgwynedd.com
Swyddfa Gofrestredig: DOLGELLAU
Yr Hen Orsaf Heddlu
Y Lawnt
Dolgellau
LL40 1SB

Ffôn: 01341 422575
e-bost:
dolgellau@mantellgwynedd.com
 


Gwefan gan Delwedd