Hafan
 

Gwirfoddoli


Ar gael i chi


Ariannu


Hyfforddiant a Digwyddiadau


Swyddi


 

 

facebook
flickr
twitter

Bookmark and Share

Gweithgareddau / Digwyddiadau

 


Bydd Mantell Gwynedd o dro i dro yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau ar draws y sir. Ceir cyfle yma i flasu bwrlwm y digwyddiadau hyn ac edrych yn ôl ar lwyddiannau’r gorffennol.

Os oes gan eich mudiad chi stori ddifyr neu lwyddiant i rannu ag eraill, efallai gallwn gynnwys eich stori yn yr adran hon?

 


Mehefin 2011

Gwobrau Gwirfoddolwr y Flwyddyn Cymru 2011

Yn flynyddol bellach, gwelir y Wobr arbennig yma fel cyfle i gydnabod a gwobrwyo pobl sydd wedi gwneud cyfraniad arbennig i’w cymunedau.

Cliciwch yma am fwy….


Mehefin 2010

Gwobrau Gwirfoddolwr y Flwyddyn Cymru 2010

Yn flynyddol bellach, gwelir y Wobr arbennig yma fel cyfle i gydnabod a gwobrwyo pobl sydd wedi gwneud cyfraniad arbennig i’w cymunedau.

Cliciwch yma am fwy….


Mehefin 2010

Dathliadau Wythnos Gwirfoddolwyr 1af - 7fed Mehefin 2010 yng Ngwynedd

1. Te Dathlu a Diolch
2. Cystadleuaeth Tynnu Lluniau
3. Rhannu Gwybodaeth am wirfoddoli.

cliciwch yma am fwy ...


Medi 2009

Gwobr Sialens i’r Babell Orau

Mantell Gwynedd yn ennill Gwobr Sialens i’r Babell Orau ymhlith Mudiadau Gwirfoddol ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol Y Bala 2009.

 Cliciwch yma am fwy...


Mehefin 2009

Wythnos Gwirfoddolwyr Mehefin 1af—7fed 2009

 Eleni, roedd yr Wythnos yn cyrraedd carreg filltir arbennig gan ei bod yn chwarter canrif oed!!   Trefnwyd  gweithgareddau amrywiol gan Ganolfan Gwirfoddoli Gwynedd i nodi’r achlysur

 Cliciwch yma am fwy...


Mehefin 2009

Gwobrau Gwirfoddolwyr y Flwyddyn 2009

Yn flynyddol bellach, gwelir y Wobr arbennig yma fel cyfle i gydnabod a gwobrwyo pobl sydd wedi gwneud cyfraniad arbennig i’w cymunedau.

Eleni, derbyniwyd 215 o enwebiadau drwy Gymru, a naw ohonynt o Wynedd

Cliciwch yma i weld yr ennillwyr....


Hydref 2008
Dathlu ‘Diwrnod Gwneud Gwahaniaeth’ - Ty Siamas, Dolgellau

Trefnwyd digwyddiad arbennig yn Nhy Siamas, Dolgellau i nodi ‘Diwrnod Gwneud Gwahaniaeth’ dydd Gwener, 24ain Hydref, 2008. Yn ystod y bore, roedd cyfle i ddathlu cyfraniad gwirfoddolwyr a mudiadau gwirfoddol yng Ngwynedd, a daeth dros ugain o fudiadau i’r digwyddiad.

Cliciwch yma am fwy...


Hydref/Tachwedd 2008
Hyfforddiant (am ddim) i wirfoddolwyr

Trefnodd Canolfan Gwirfoddoli Gwynedd dri diwrnopd o hyfforddiant (am ddim) i wirfoddolwyr yn ystod mis Hydref a Thachwedd 2008, a chafwyd ymateb da iawn.

Cliciwch yma am fwy ...


Awst 2008
Sioe Sir Meirion

Mae Sioe Sir yn ddigwyddiad pwysig ym Meirionnydd ac unwaith eto roeddem ni fel Mantell Gwynedd â phabell ar y cae yn hyrwyddo'r trydydd sector.

Cliciwch yma am fwy.....


Mehefin 2008
1-7 Mehefin 2008 Wythnos Gwirfoddoli

Mae’r wythnos gyntaf ym mis Mehefin wedi hen ennill ei phlwyf yng nghalendr gwirfoddoli erbyn hyn, gan ei bod yn cael ei hadnabod yn genedlaethol fel “Wythnos Gwirfoddolwyr” ers 24 o flynyddoedd, bellach. Nod yr wythnos yw Cydnabod, Recriwtio a Gwobrwyo gwirfoddolwyr.

Cliciwch yma am fwy ......


Mehefin 2008
Enillwyr Gwobr Gwirfoddolwr y Flwyddyn 2008

Yn flynyddol bellach, gwelir y Wobr arbennig yma fel cyfle i gydnabod a gwobrwyo pobl sydd wedi gwneud cyfraniad arbennig i’w cymunedau. Mae’r wobr yn cael ei gweinyddu gan y Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, ac ym mis Rhagfyr, bob blwyddyn, gosodir yr her i bobl ar draws Cymru i enwebu rhai sydd wedi eu hysbrydoli gyda’r hyn mae rhywun arall yn ei wneud yn wirfoddol. Mae pum categori sef:-

  • person ifanc dan 25
  • oedolyn
  • gwirfoddolwr gwyrdd
  • ymddiriedolwr
  • grwp gwirfoddol

Eleni, derbyniwyd 198 o enwebiadau drwy Gymru, a naw ohonynt o Wynedd.

Yr ydym yn falch iawn fod un o’r naw yn enillydd cenedlaethol sef Mr James Hewett sydd yn Ymddiriedolwr gyda Chwmni Rheilffordd Ucheldir Cymru Cyf.

Cliciwch yma am fwy .......


15fed Ebrill 2008
Cynhadledd Fforwm Plant a Theuluoedd

Cynhaliwyd cynhadledd lwyddiannus o Fforwm Plant a Theuluoedd Gwynedd yng
Ngwesty Gwledig Meifod ar Ebrill y 15fed, 2008. Trefnwyd y digwyddiad gan y
Fforwm mewn cydweithrediad â Hwylusydd Plant a Phobl Ifanc, Mantell Gwynedd.
Estynnwyd gwahoddiad i weithwyr o fudiadau a sefydliadau pob sector a chafwyd
croestoriad eang a difyr o gynrychiolwyr yn mynychu...

Cliciwch yma am y ddogfen cyflawn


Mehefin 2007
Wythnos Gwirfoddoli
1af - 7fed o Fehefin 2007
Mae'r wythnos gyntaf ym mis Mehefin wedi hen ennill ei phlwyf yng nghalendr gwirfoddoli erbyn hyn, gan ei bod yn cael ei hadnabod yn genedlaethol fel ‘Wythnos Gwirfoddolwyr’ ers 23 o flynyddoedd, bellach. Nod yr wythnos yw Cydnabod, Recriwtio a Gwobrwyo gwirfoddolwyr

Cliciwch yma am fwy…


Hydref 2006
Gwaith Mapio

Dyma ddarn o waith hynod bwysig a gomisiynwyd gan Mantell Gwynedd ym 2006.

Cafwyd cefnogaeth ariannol gan Cyngor Gwynedd (Adran Prif Weithredwr a Phartneriaeth Pobl Hŷn), Awdurdod Datblygu Cymru (Canolbarth a Gogledd Cymru) a Bwrdd Iechyd Gwynedd a cyfrannodd Mantell Gwynedd swm sylweddol o arian at y gwaith gan reoli a chyd-lynnu y broses.

Penodwyd cwmni Menter a Busnes i gyflawni’r gwaith a dechreuodd y broses o ymgynghori a chasglu data fis Ionawr 2006.

Cliciwch yma am fwy…


Tachwedd/Rhagfyr 2006
Digwyddiad Hybu Iechyd a Lles

Cynhaliwyd dau ddigwyddiad arbennig ar gyfer gweithwyr y sector gwirfoddol, gofalwyr a gwirfoddolwyr yng Ngogledd y Sir ac yn Ne’r Sir yn ddiweddar. Cynhaliwyd y cyntaf yn y Clwb Criced ym Mangor ar Dachwedd y 30ain a’r ail ddigwyddiad yn y Ganolfan Hamdden yn Nolgellau ar Ragfyr y 12fed. Cliciwch yma am fwy…


Awst 2005
Eisteddfod Genedlaethol Eryri

‘Roedd yr Eisteddfod Genedlaethol ar drothwy drws Mantell Gwynedd yn stad y Faenol ym 2005 a gwelodd Mantell gyfle i wneud yn sicr fod y Trydydd Sector yng Ngwynedd yn cael lle blaenllaw ar faes yr Eisteddfod.
Ffurfiwyd Grŵp Llywio o fewn Mantell i gydlynu a chynllunio safle ganolog i’r sector ar faes yr wŷl gan sicrhau rhaglen o weithgareddau amrywiol a lliwgar.

Cliciwch yma am fwy


  Swyddfa Gofrestredig: CAERNARFON
23-25 Y Bont Bridd
Caernarfon
Gwynedd,
LL55 1AB
Ffôn: 01286 672626
e-bost:
ymholiadau@mantellgwynedd.com
Swyddfa Gofrestredig: DOLGELLAU
Yr Hen Orsaf Heddlu
Y Lawnt
Dolgellau
LL40 1SB

Ffôn: 01341 422575
e-bost:
dolgellau@mantellgwynedd.com
 


Gwefan gan Delwedd