ond mantellgwynedd.com
 
Hafan
 

Gwirfoddoli


Ar gael i chi


Ariannu


Hyfforddiant a Digwyddiadau


Swyddi


 

 

facebook
flickr
twitter

Bookmark and Share

Amdanom Ni


Sefydlwyd Mantell Gwynedd, yn ei ffurf bresennol, ar 10fed o Awst 1997. Cyngor Gwirfoddol Sirol yw Mantell Gwynedd ac mae yn un o 19 o Gynghorau Gwirfoddol Sirol yng Nghymru. Mae yn gweithredu ar draws Wynedd gyfan. Cwmni cyfyngedig trwy warrant yw Mantell Gwynedd ac wedi ei gofrestru yng Nghymru ( Rhif y cwmni 3420271). Mae hefyd yn elusen gofrestredig ( Rhif elusen 1068851) Er ei fod yn rhan o rwydwaith ehangach o Gynghorau Gwirfoddol Sirol mae Mantell Gwynedd Cyf. yn endyd cyfreithiol annibynnol.

Prif rôl Mantell Gwynedd yw hyrwyddo a chefnogi y Trydydd Sector yn y sir. Mae yn gwneud hyn trwy ddarparu cefnogaeth uniongyrchol i fudiadau ar faterion cyfansoddiadol, ariannol, a chyfreithiol ayyb a hefyd trwy ddarparu hyfforddiant angenrheidiol, gwybodaeth am gyfleoedd ariannu a chyfleoedd i ymateb i ymgynghoriadau sydd yn debygol o gael effaith ar wasanaethau a ddarperir gan y trydydd sector. Mae Memorandwm ac Erthyglau y cwmni yn amlinellu nodau ac amcanion y cwmni yn glir a’r cyfundrefnau sydd yn eu lle i redeg y cwmni. Nodir mai amcan Mantell Gwynedd yw “Hyrwyddo unrhyw ddibenion elusennol er lles trigolion Gwynedd ac yn arbennig trwy gynorthwyo a chefnogi dibenion elusennol a gwaith mudiadau gwirfoddol yn yr ardal….”

Mae Mantell Gwynedd fel Cyngor Gwirfoddol yn rhan o Gytundeb Partneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru a’r Cynghorau Gwirfoddol eraill trwy Gymru. Mae’r Cytundeb Partneriaeth yn cydnabod mai y tri chorff yma yw isadeiledd y Trydydd Sector yng Nghymru.

Mae gan Mantell Gwynedd bellach dros 1800 o fudiadau trydydd sector ar ei bas data, mae yn aelod o bob Partneriaeth strategol yng Ngwynedd (gan gynnwys y Bwrdd Gwasanaethau Lleol) ac mae yn gorff lobio annibynol gyda llais cryf ar gyfer y Trydydd Sector yn y sir.

 

.

  Swyddfa Gofrestredig: CAERNARFON
23-25 Y Bont Bridd
Caernarfon
Gwynedd,
LL55 1AB
Ffôn: 01286 672626
e-bost:
ymholiadau@mantellgwynedd.com
Swyddfa Gofrestredig: DOLGELLAU
Yr Hen Orsaf Heddlu
Y Lawnt
Dolgellau
LL40 1SB

Ffôn: 01341 422575
e-bost:
dolgellau@mantellgwynedd.com
 


Gwefan gan Delwedd