Cydnabod Gwirfoddolwyr

A OEDDECH YN GWYBOD Y GALLWCH GAEL CYDNABYDDIAETH AM EICH GWAITH GWIRFODDOLI?

Os ydych rhwng 14 a 25 oed, gallwch gofrestru ar gynllun Gwirfoddolwyr y Mileniwm.

Os ydych dros 25 oed, gallwch gofrestru ar Gynllun Gwirfoddoli Gwynedd.

 

Gwynedd Volunteer Scheme logoBeth yw Cynllun Gwirfoddoli Gwynedd?

Nod y cynllun yma yw cydnabod a chefnogi’r ymdrech a'r amser a wneir gan wirfoddolwyr sy’n helpu ac yn cefnogi eu cymuned leol.

Pwy sy'n gymwys?

Mae’r cynllun yn agored i unrhyw berson dros 25 oed sy’n gwirfoddoli efo mudiad 'di-elw'. Os ydych dan 25 oed, mae cynllun a elwir yn Gwirfoddolwyr y Mileniwm yn cydnabod yr oriau gwirfoddoli i wirfoddolwyr ifanc - cysylltwch â ni os hoffech gael mwy o wybodaeth am hyn.

Beth fyddaf yn ei dderbyn os byddaf yn cofrestru?

Ar ôl cofrestru, gallwch fod yn gymwys i dderbyn tystysgrifau am 50, 100, 200 a 500 awr o wirfoddoli.

Sut mae mynd ati?

Yn syml, cwblhewch y ffurflen gofrestru isod a’i danfon yn ôl atom. Yna byddwn yn eich cofrestru ar y cynllun. Os ydych eisoes yn gwirfoddoli, gallwch ôl-ddyddio eich oriau hyd at 3 mis a hyd at 50 awr - cofiwch gynnwys yr oriau hyn ar eich taflen gofnodi gwirfoddoli. Os nad ydych wedi dod o hyd i leoliad gwirfoddoli addas eto, cysylltwch â ni am gymorth.

Yna, yr oll sydd angen ei wneud yw cofnodi eich oriau a chofiwch ofyn i’r mudiad lofnodi’r daflen cofnodi. Unwaith y byddwch wedi cwblhau 50, 100, 200 neu 500 o oriau, dychwelwch y ffurflen atom drwy e-bost neu drwy'r post.

Sut byddaf yn derbyn fy nhystysgrif?

Bydd eich tystysgrif yn cael ei argraffu ar ôl i ni dderbyn eich taflen gofnodi, wedi'i lofnodi, yn cadarnhau eich bod wedi cwblhau naill ai 50, 100, 200 neu 500 o oriau. Yna gallwn gyflwyno eich tystysgrif i chi yn ein swyddfa, yn un o'n digwyddiadau cydnabyddiaeth neu wrth gwrs gallwn anfon y dystysgrif atoch trwy’r post.

Pa mor hir mae'n ei gymryd?

Nid oes terfyn amser i dderbyn y tystysgrifau.

Beth ddylwn ei wneud nawr?

Cwblhewch y ffurflen gofrestru sydd o fewn y pecyn wybodaeth isod ac yna e-bostiwch, anfonwch, neu galwch draw i'n swyddfa.

Cliciwch yma ar gyfer y pecyn gwybodaeth

Beth yw cynllun Gwirfoddolwr y Mileniwm ?

  • Cynllun cydanbod oriau gwirfoddoli ar gyfer pobl ifanc 14-25 oed
  • Gallwch gynnwys pob gweithgaredd gwirfoddoli, ond rhaid iddo fod o fudd at achos da / gwirfoddoli gyda mudiad gwirfoddol
  • Gallwch gofrestru ar y cynllun ac ôl dyddio oriau gwirfoddoli sydd wedi eu gwneud yn barod.
  • Gallwch gynnwys eich oriau Bagloraieth Gymaeg tuag at y cynllun.
  • Mae tystysgrifau 50,100 a 200 awr ar gael.

 

Ffurflen cofnodi oriau

 

  • Mae’n bwysig cadw taflen ar gyfer pob gweithgaredd e.e. un ar gyfer gwirfoddoli yn yr ysgol ac un gyda arall mewn siop elusen
  • Mae angen nodi’r weithgaredd, dyddiad ac oriau.
  • RHAID i'r ffurflen cofnodi oriau gael ei harwyddo gan berson o’r mudiad/ sefydliad.
  • Bydd angen danfon y ffurflen i'r cyfeiriad isod pan fyddwch wedi cwblhau un dudalen, neu pan fyddwch wedi casglu digon o oriau ar gyfer un o'r tystysgrifau e.e. 50 awr.
  • Os ydych yn teithio i’ch lleoliad gwirfoddoli, gallwch hefyd gynnwys yr amser trafeilio tuag at y cyfanswm o oriau.

 

CYFEIRIAD RHAD BOST:

Alan R Thomas
Mantell Gwynedd
RHADBOST NWW 4062A,
CAERNARFON
LL55 1ZZ

Cliciwch yma ar gyfer y ffurflen gofrestru.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch gydag Alan:
alan.thomas@mantellgwynedd.com / 01286 672626 / Facebook “Canolfan Gwirfoddoli Gwynedd”