Adnoddau ychwanegol

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) Act 2015 – Mae gwybodaeth gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru ar https://futuregenerations.wales a hefyd mae WCVA wedi paratoi nifer o daflenni ffeithiau defnyddiol https://www.wcva.org.uk

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 –Mae gwybodaeth gan Lywodraeth Cymru ar http://gov.wales
Hefyd, mae Canolfan Cydweithredol Cymru gyda dogfen ddefnyddiol ar sut gall busnesau cymdeithasol weithio gyda’r Ddeddf https://wales.coop

Social Value UK – Sefydliad aelodaeth sy’n arwain ym Mhrydain ar werth cymdeithasol a Chanfod Gwerth Buddsoddiad Cymdeithasol. Mae hyfforddwyr Mantell Gwynedd yn aelodau http://www.socialvalueuk.org

Adnodd Hunan asesiad - Mae’r adnodd Hunan Asesiad Gwerth Cymdeithasol ar gael i helpu mudiadau i weld pa mor effeithiol maent yn mesur ac adrodd ar werth cymdeithasol, drwy edrych ar Egwyddorion Gwerth Cymdeithasol http://www.socialvalueuk.org

Social Value International – Rhwydwaith Rhyngwladol gyda’r pwyslais ar effaith cymdeithasol a gwerth chymdeithasol. Mae aelodau’n rhannu pwrpas tebyg sef newid y ffordd mae cymdeithas yn cyfrifo gwerth.

https://socialvalueint.org/about/

Global Value Exchange – nifer o adnoddau i’ch helpu i fesur a rheoli gwerth cymdeithasol. Mae’r wefan yn cynnwys data ar ddeilliannau a gwerthoedd http://www.globalvaluexchange.org

Social Audit Network – Sefydliad blaenllaw ar gyfer mudiadau yn yr economi cymdeithasol a’r sector gwirfoddol ym Mhrydain, yn arbenigo mewn cyfrifeg ac archwiliad cymdeithasol http://www.socialauditnetwork.org.uk

New Economics Foundation – Arbenigwyr yn hyrwyddo cyfiawnder cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol, gyda nifer o adnoddau defnyddiol http://neweconomics.org

Social Enterprise UK – Corff cenedlaethol ar gyfer mentrau cymdeithasol ym Mhrydain, gyda nifer o gyhoeddiadau defnyddiol http://www.socialenterprise.org.uk

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru - Yn cefnogi’r trydydd sector yng Nghymru http://www.wcva.org.uk/